Menu Zamknij

  31 marca 2023

  31 marca 2023     Aktualności

  31 marca 2023     Aktualności

  31 marca 2023     Aktualności

  31 marca 2023     Aktualności

  31 marca 2023     Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania obiektów OSiR Praga-Południe w Wielkanoc (08-10.04.2023 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania obiektów OSiR Praga-Południe w Wielkanoc (08-10.04.2023 r.).

  24 marca 2023

  24 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  24 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  24 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  24 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  24 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

Bieganie to świetny sposób na poprawę formy! Zapraszamy na Stadion Podskarbińska OSiR Praga-Południe w godzinach od 6.00 do 22.00.

Bieganie to świetny sposób na poprawę formy! Zapraszamy na Stadion Podskarbińska OSiR Praga-Południe w godzinach od 6.00 do 22.00.

  24 marca 2023

  24 marca 2023     Hala "Siennicka"

  24 marca 2023     Hala "Siennicka"

  24 marca 2023     Hala "Siennicka"

  24 marca 2023     Hala "Siennicka"

  24 marca 2023     Hala "Siennicka"

Zacznijcie dzień w rytm muzyki! Zapraszamy na zajęcia taneczne prowadzone w Hali "Siennicka" OSiR Praga-Południe.

Zacznijcie dzień w rytm muzyki! Zapraszamy na zajęcia taneczne prowadzone w Hali "Siennicka" OSiR Praga-Południe.

  24 marca 2023

  24 marca 2023     Dzielnica Praga-Południe

  24 marca 2023     Dzielnica Praga-Południe

  24 marca 2023     Dzielnica Praga-Południe

  24 marca 2023     Dzielnica Praga-Południe

  24 marca 2023     Dzielnica Praga-Południe

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025

  17 marca 2023

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

Turniej zostanie rozegrany na dwóch obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi-Południe, w Hali
sportowej "Siennicka" oraz Hali sportowej "Saska"

Turniej zostanie rozegrany na dwóch obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi-Południe, w Hali
sportowej "Siennicka" oraz Hali sportowej "Saska"

  17 marca 2023

  17 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  17 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  17 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  17 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

  17 marca 2023     Stadion "Podskarbińska"

Przypominamy, że od 15.03 Stadion Podskarbińska jest otwarty dłużej. Aktualne godziny otwarcia to 6.00–22.00.

Przypominamy, że od 15.03 Stadion Podskarbińska jest otwarty dłużej. Aktualne godziny otwarcia to 6.00–22.00.

  17 marca 2023

  17 marca 2023     Hala "Siennicka"

  17 marca 2023     Hala "Siennicka"

  17 marca 2023     Hala "Siennicka"

  17 marca 2023     Hala "Siennicka"

  17 marca 2023     Hala "Siennicka"

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty w Hali Siennicka OSiR Praga-Południe.

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty w Hali Siennicka OSiR Praga-Południe.

  17 marca 2023

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

  17 marca 2023     Aktualności

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do: form opieki…

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do: form opieki…

previous arrow
next arrow
Slider

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do:

 1. form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa,
 2. przedszkoli,
 3. szkół,
 4. placówek działających na podstawie Prawa oświatowego,
 5. instytucji kultury,
 6. placówek wsparcia dziennego,
 7. ośrodka interwencji kryzysowej,
 8. jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji, – prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie. Zalecenia dotyczą również dzieci i młodzieży korzystającej z oferty organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących zadania na zlecenie m.st. Warszawy. Zalecenia wpisują się w zadania wyżej wymienionych jednostek i podmiotów, dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa.

ZALECENIA OGÓLNE

 1. Kierownicy jednostek, oraz inne podmioty wskazane na wstępie biorą pod uwagę zalecenia we własnym zakresie i wdrażają je odpowiednio w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, statuty jednostek oraz wewnętrzne regulacje przyjęte w tych jednostkach i podmiotach.
 2. Zalecania obejmują dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
 3. Zalecenia dotyczą nauczycieli, wychowawców, pracowników, osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów, zwanych dalej kadrą.
 4. Realizacja zaleceń podlega monitoringowi przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki lub osoby, które kierują działalnością podmiotu.
 5. Zaleca się, by okresowo analizować z kadrą realizację zaleceń z uwzględnieniem przypadków stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podejmowanych interwencji.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zatrudnienie pracowników powinno odbywać się zgodnie z w przepisami prawa, które określają kwalifikacje i wymagania wobec przyjmowanej do pracy kadry. W tym zakresie należy zwrócić uwagę m. in. na wymóg uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 2. Zaleca się podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry poprzez dostęp do szkoleń w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.
 3. W nawiązaniu do zadań realizowanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, zapisów w statutach, innych wewnętrznych regulacji przyjętych w jednostkach i podmiotach wskazane jest wdrażanie:
  1. zasad bezpiecznych relacji kadry z dziećmi i młodzieżą,
  2. zasad ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży,
  3. procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka ze strony kadry, członków rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych.
 4. W miarę możliwości jednostka i podmiot zapewniają kadrze materiały edukacyjne i informacyjne przeznaczone dla rodziców/opiekunów, które dotyczą ich roli w wychowaniu dzieci i bezpiecznych relacji z dzieckiem.
 5. W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 1-7 oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane jest rozwijanie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą.
 6. W celu zapewnienia sprawnej interwencji – w jednostce i podmiocie zapewnia się dostęp do danych kontaktowych lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się interwencją i pomocą w przypadkach krzywdzenia dzieci, m.in. Policji, podmiotów leczniczych, czy sądu.
 7. W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 2 – 8 ,oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaleca się umieszczenie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń informacji dla dzieci i młodzieży dotyczących możliwości uzyskania przez nie pomocy w sytuacjach trudnych, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania.
 8. Zaleca się publikację zaleceń na stronach internetowych jednostek i podmiotów, do których kierowane są zalecenia oraz wywieszenie ich w miejscu dostępnym dla kadry, wychowanków, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Rafał Trzaskowski

Skip to content