Menu Zamknij
Slider

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Testu Coopera jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej zamiennie “OSiR Praga – Południe” z siedzibą w Warszawie, 04-393 przy ulicy Siennickiej 40 B.

II. CELE

 1. Aktywizacja całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 2. Czynny udział w Narodowym Dniu Sportu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga–Południe oraz OSiR Praga–Południe.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Test odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym ,,Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23 w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 2. Oficjalny początek imprezy o godzinie 12.00, zakończenie o godzinie 18.00.

IV. UCZESTNICTWO I ZASADY

 1. Test Coopera mogą wykonać już osoby od 8 roku życia, spełnią wymagania niniejszego regulaminu i co bardzo ważne, aktywne fizycznie (choćby rekreacyjnie).
 2. Udział w Teście Coopera jest bezpłatny.
 3. Zapisy do udziału w imprezie rozpoczną się od godz. 11.00 w dniu 11 września 2021 w Biurze zawodów w budynku administracyjnym stadionu i trwać będą do godziny 17.30.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa.
 5. Podpisując deklarację, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Teście, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto podpisanie deklaracji oznacza, że Uczestnik zaznajomił się z regulaminem, rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Zadaniem uczestnika testu jest przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Od zawodników nie wymaga się jednak ciągłego biegu – jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu.
 7. Wyniki interpretuje się w oparciu o tabele uwzględniające płeć i wiek.

V. NORMY BIEGOWE TESTU COOPERA

Wiek: Bardzo dobrze: Dobrze: Średnio: Źle: Bardzo źle:
8 M 2190+ m 1810–2180 m 1420–1800 m 1050–1410 m <1040 m
8 K 2010+ m 1670–2000 m 1320–1660 m 990–1310 m <980 m
9 M 2350+ m 1950–2340 m 1540–1940 m 1130–1530 m <1120 m
9 K 2120+ m 1770–2110 m 1400–1760 m 1050–1390 m <1040 m
10 M 2460+ m 2070–2450 m 1670–2060 m 1270–1660 m <1260 m
10 K 2200+ m 1860–2190 m 1500–1850 m 1160–1490 m <1150 m
11M 2610+ m 2200–2600 m 1790–2190 m 1390–1780 m <1380 m
11 K 2330+ m 1980–2320 m 1620–1970 m 1270–1610 m <1260 m
12 M 2690+ m 2290–2680 m 1880–2280 m 1480–1870 m <1470 m
12 K 2370+ m 2030–2360 m 1670–2020 m 1330–1660 m <1320 m
13–14 M 2700+ m 2400–2700 m 2200–2399 m 2100–2199 m <2100 m
13–14 K 2000+ m 1900–2000 m 1600–1899 m 1500–1599 m <1500 m
15–16 M 2800+ m 2500–2800 m 2300–2499 m 2200–2299 m <2200 m
15–16 K 2100+ m 2000–2100 m 1700–1999 m 1600–1699 m <1600 m
17–20 M 3000+ m 2700–3000 m 2500–2699 m 2300–2499 m <2300 m
17–20 K 2300+ m 2100–2300 m 1800–2099 m 1700–1799 m <1700 m
20–29 M 2800+ m 2400–2800 m 2200–2399 m 1600–2199 m <1600 m
20–29 K 2700+ m 2200–2700 m 1800–2199 m 1500–1799 m <1500 m
30–39 M 2700+ m 2300–2700 m 1900–2299 m 1500–1899 m <1500 m
30–39 K 2500+ m 2000–2500 m 1700–1999 m 1400–1699 m <1400 m
40–49 M 2500+ m 2100–2500 m 1700–2099 m 1400–1699 m <1400 m
40–49 K 2300+ m 1900–2300 m 1500–1899 m 1200–1499 m <1200 m
50+ M 2400+ m 2000–2400 m 1600–1999 m 1300–1599 m <1300 m
50+ K 2200+ m 1700–2200 m 1400–1699 m 1100–1399 m <1100 m

Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VI. ZALECENIA

 1. Przed wykonaniem testu Coopera zaleca się przeprowadzić badania lekarskie.
 2. Powinny o tym pomyśleć szczególnie osoby po 35 roku życia.
 3. Początkujący, na 4-6 tygodni przez testem, powinni mieć cykl zajęć biegowych (po 3 razy na tydzień), przygotowujących organizm do wysiłku fizycznego.
 4. Przed testem Coopera bardzo ważna jest kilkunastominutowa rozgrzewka. Jej brak nie tylko zwiększa ryzyko kontuzji, lecz także może pogorszyć wyniki testu.
 5. Test Coopera warto przeprowadzać w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu można dokładnie kontrolować efekty treningu.

VII. RODO

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami testu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami Testu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Siennicka 40 B, 04-393 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Teście obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w teście.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatora, prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora: +48 600 347 384, e-mail: tsamul@osir.waw.pl;
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Testu. Zgłoszenie zdarzeń medycznych w czasie trwania testu do organizatora.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Osoby nieletnie uczestniczące w wydarzeniu rekomenduje się, aby były pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Test odbywać się będzie bez względu na pogodę.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Testu. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.osir.waw.pl.
 7. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Testu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Skip to content