Menu Zamknij
STADION "PODSKARBIŃSKA"
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin stadionu “Podskarbińska”

§1

Stadion Lekkoatletyczny w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 14 jest ogólnodostępnym obiektem sportowo – rekreacyjnym Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, otwartym powszechnie dla ludności.

§2

Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 6:00 – 22:00 w terminie 15 marzec – 15 październik oraz w godzinach 7.00 – 21.00 w terminie 16 październik – 14 marzec. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

§3

Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora obiektu (imprezy sportowe i eventy, święta, przerwy technologiczne, awarie, itp.).

§4

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień

§5

Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy, którzy składają stosowne oświadczenia.

§6

Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

§7

Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi. W przypadku, gdy osoba indywidualna rozpoczęła zajęcia kolidujące z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi przed ich rozpoczęciem, opuści obiekt na czas ich trwania.

§8

Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.

§9

O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją OSiR.

§10

Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy cywilnoprawnej.

§11

Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych w umowie pomiędzy OSiR-em a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.

§12

Istnieje możliwość rezerwacji urządzeń i infrastruktury obiektu zgodnie z cennikiem.

§13

Osoby dokonujące rezerwacji zgodnie z zasadami pkt. 12 mają bezwzględne pierwszeństwo do korzystania z zarezerwowanej infrastruktury przed osobami takiej rezerwacji nie posiadającymi.

§14

W przypadku kolizji miejsca lub/i terminu w przypadkach wymienionych w pkt. 13, osoby nie posiadające rezerwacji są zobowiązane do odstąpienia z korzystania z urządzeń obiektu.

§15

Rezerwacji dokonywać można pod numerem telefonu: 600 347 384.

§16

Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.

§17

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wstępu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • hałasowania,
 • spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio przy bieżni stadionu,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu,
 • fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora OSiR.
§18

Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

§19

Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.

§20

Ze stadionu mogą korzystać osoby:

 • wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,
 • będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze stadionu.
§21

Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiadają opiekunowie prawni.

§22

Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

§23

Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.

§24

Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

§25

Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

§26

Wejście na stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania ze stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.

§27

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu oraz zastrzeżenia do jego funkcjonowania, jak również wszelkie zdarzenia niepożądane, należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.

§28

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z obiektu – Kierownik obiektu może zakazać korzystania z obiektu.

§29

Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone OSiR – owi i osobom trzecim.

§30

Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

§31

Administracja obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. wniesione na teren obiektu. Obiekt nie posiada szafek depozytowych i innych podobnych umożliwiających zabezpieczenia rzeczy wniesionych na teren obiektu.

§32

Ośrodek Sportu i Rekreacji przetwarza dane osobowe klientów w zakresie wizerunku, szkoły i klubu, uprzednio informując o fotografowaniu/nagrywaniu imprez/zawodów, wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe, itp.) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§33

Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

§34

Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Stadionu Lekkoatletycznego Podskarbińska można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 w administracji obiektu.

§35

Dyrektor OSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Warszawie przy ulicy Siennickiej 40 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Dyrektora.

§36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR.

DODATKOWE WYTYCZNE DO REGULAMINU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO “PODSKARBIŃSKA” WPROWADZONE OD DNIA 14.05.2020 R. NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSCE

§1

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi oraz stosować się do ich postanowień.

§2

Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu oraz dodatkowych wytycznych odpowiadają dyżurujący pracownicy.

§3

Ze stadionu Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu.

§4

Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.

§5

Korzystający z obiektu ma obowiązek poinformowaniu pracowników obiektu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

§6

Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu treningowym.

§7

Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany, w miejscu oznaczonym, do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.

§8

Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, o których mowa w pkt. 6 są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób

§9

Na Obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 (czternastu) Uczestników i 2 (dwóch) Trenerów w grupie zorganizowanej lub 14 (czternastu) Uczestników indywidualnie.

§10

Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 6:00 – 22:00 w terminie 15 marzec – 15 październik oraz w godzinach 7.00 – 21.00 w terminie 16 październik – 14 marzec. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

§11

Wejście na obiekt odbywa się bramą od strony ul. Dwernickiego.

§12

Obiekt udostępniany jest zgodnie z harmonogramem klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych w dni powszednie godzinach 15.30 – 19.30, a w soboty i niedziele w godzinach 9.30 – 15.30. Terminy te mogą ulec zmianie.

§13

Klub lub stowarzyszenie sportowe odpowiedzialny za organizację zajęć, jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować swoich członków i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.

§14

Osoby indywidualne korzystają zgodnie z harmonogramem z obiektu w dni powszednie w godzinach 6.00 – 15.00 oraz 20.00 – 22.00 w soboty i niedziele w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 16.00 – 22.00 nie kolidując z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi. Terminy te mogą ulec zmianie.

§15

W przypadku, gdy osoba indywidualna rozpoczęła zajęcia kolidujące z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi przed ich rozpoczęciem, opuści obiekt na czas ich trwania.

§16

Czas trwania treningu dla Uczestnika indywidualnego wynosi 45 minut, mierzonego od każdej pełnej godziny. Po ich upływie Uczestnik zobowiązany jest zakończyć trening.

§17

Po przerwie obowiązującej po określonej 45 minutowej jednostce czasu udostępnienia, pierwszeństwo wejścia na dany Obiekt sportowy mają osoby, które w tej jednostce czasowej nie korzystały z tego obiektu.

§18

Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

§19

Istnieje możliwość dokonania w dni powszednie w godzinach 9.00 – 15.00 rezerwacji urządzeń i infrastruktury obiektu zgodnie z cennikiem. Rezerwacji dokonywać można pod numerem telefonu: 600 – 347 – 384 z wyprzedzeniem co najmniej 1- dniowym.

§20

Osoby dokonujące rezerwacji zgodnie z zasadami pkt. 19 mają bezwzględne pierwszeństwo do korzystania z zarezerwowanej infrastruktury przed osobami takiej rezerwacji nie posiadającymi.

§21

W przypadku kolizji miejsca lub/i terminu w przypadkach wymienionych w pkt. 20, osoby nie posiadające rezerwacji są zobowiązane do odstąpienia z korzystania z urządzeń obiektu.

§22

Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i natrysków w pomieszczeniach budynku administracyjnego.

§23

Obowiązuje zakaz przemieszczania się Uczestników i Trenerów w budynkach i innych obiektach zamkniętych, za wyjątkiem korzystania z toalet w budynku administracyjnym.

§24

Rekomenduje się aby Uczestnicy oraz Trenerzy przychodzili na Obiekty sportowe przebrani w stój sportowy. W przypadku braku takiej możliwości przebieranie możliwe jest wyłączenie w strefach sektorowych na trybunie głównej krytej stadionu.

§25

Uczestnicy i Trenerzy oczekujący na swoje zajęcia sportowe mogą przebywać tylko w strefie wyznaczonej. Osoby te zobowiązane są do zachowania co najmniej dwumetrowego odstępu pomiędzy sobą.

§26

Na bieżni lekkoatletycznej obowiązuje jeden tor odstępu między Uczestnikami.

§27

Na bieżni lekkoatletycznej można biegać tylko w jednym kierunku (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

§28

W kwestiach organizacyjnych nie uwzględnionych w dodatkowych wytycznych decyduje Dyrektor OSiR.

Skip to content