Menu Zamknij
PŁYWALNIA "SZUWAREK"
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin pływalni “Szuwarek”

§1

Pływalnia mieszcząca się przy ul. Biłgorajskiej 2 jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

§2

Obiekt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 22.00
w soboty i niedziele 07.00 – 22.00

Hala basenowa jest czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 21.30
w soboty i niedziele 07.00 – 21.30

§3

Klient pływalni ma prawo do korzystania z obiektu w zakresie i czasie zgodnym z wykupioną usługą.

§4

Klient ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem wykupionej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne, oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§5

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
 • w przeszłości naruszające porządek publiczny na terenie pływalni lub przepisy niniejszego regulaminu
§6

Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie pływalni alkoholu oraz środków odurzających.

§7

Cennik usług znajduje się w widocznym miejscu, przy recepcji pływalni i jest zawsze dostępny dla klienta.

§8

Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką i ustawicznym nadzorem pełnoletnich opiekunów.

§9
 1. Dostęp do hali basenowej i szafki ubraniowej, naliczanie należności za pobyt na pływalni i usługi dodatkowe odbywają się przy użyciu osobistego identyfikatora elektronicznego, który pobierany jest w recepcji. Klient przykłada pasek do czytnika i przechodzi przez bramkę wejściową do strefy płatnej.
 2. Za zgubienie identyfikatora elektronicznego pobierana będzie opłata zgodna z Cennikiem Usług OSiR Praga – Południe.
 3. Klient po opuszczeniu hali basenu zobowiązany jest do:
 • pozostawienia otwartej szafki ubraniowej przed zwrotem identyfikatora elektronicznego w recepcji
 • po przyłożeniu paska do czytnika bramki wyjściowej klient powinien  niezwłocznie opuścić strefę płatną przez bramkę wyjściową oraz dokonać ewentualnych dopłat za przekroczony czas pobytu w strefie płatnej i inne usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR Praga-Południe.
§10

Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych oraz grupowych zajęć przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.

§11

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

§12

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą ich odstępować innym osobom bez zgody kierownika pływalni.

§13

Wstęp do hali basenowej dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach, w stroju kąpielowym oraz w czepku.

§14

Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.

§15

Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego zajęcia.

§16

Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich samych oraz innych przebywających tam osób.

§17

Organizator zawodów /imprez/ zobowiązany jest w ich czasie do przestrzegania regulaminu pływalni.

§18

Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu w pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

§19

Wszystkie przedmioty wartościowe, dokumenty, pieniądze, biżuterię, telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty należy złożyć w depozycie.

§20

Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

§21

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. Naruszanie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu może skutkować zakazem wejścia na teren pływalni i korzystania z usług przez okres trzech miesięcy. Może być skierowana przeciwko nim sprawa na drogę postępowania sądowego.

§22

Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

§23

Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratowników.

§24

Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

 • seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – informacja o zaistniałym wypadku – jest to wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni.
 • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni
§25

Numery telefonów alarmowych:

 • 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe
§26

Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

W OKRESIE: 01 września 2022 – 30 czerwca 2023

Organizator: OSiR Praga Płd m. st. Warszawy ul. Siennicka 40B

§1

Wszystkie zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona, nazwiska oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia uczestników zajęć.

§2

Terminy zajęć, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku odwołania zajęć nowy termin zostanie podany przed zakończeniem trwania cyklu zajęć, a zmiana ta zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji.

§3

W zajęciach grupowych można uczestniczyć wyłącznie w dniu i godzinie określonej w harmonogramie zajęć. Wybór grupy i terminu następuje w momencie podpisania niniejszego regulaminu. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania można uczestniczyć wyłącznie po wykupieniu karnetu. W przypadku pozostałych zajęć można wykupić również bilet jednorazowy zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.

§4

Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy tj. deski, łapki, pływaki itp. Uczestnik musi posiadać czepek strój kąpielowy itp.

§5

Uczestnik ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem świadczonej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§6

W miejscu prowadzenia zajęć znajduje się sprzęt ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Cena zajęć jest określona w cenniku OSiR Praga Płd, dostępnym w recepcji. Zakres zajęć jest określony w założeniach merytorycznych dla poszczególnych zajęć, dostępnych w recepcji. W celu zakwalifikowania uczestnika na właściwy etap zajęć jest on zobligowany do wzięcia udziału w bezpłatnym teście sprawdzającym w terminie uzgodnionym w recepcji.

§8

Cykl szkoleniowy trwa od września roku bieżącego do czerwca roku nastepnego. Przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego karnety sprzedawane są wszystkim zgłaszającym się klientom. Wnoszona opłata jest częścią należności (określoną przez organizatora) za wszystkie zajęcia przewidziane w cyklu szkoleniowym. Wniesienie stosownej opłaty jest jedyną formą rezerwacji i gwarancji uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Aby zachować prawo uczestnictwa w zajęciach będących kolejnym etapem cyklu, w określonym terminie należy dokonać kolejnej opłaty nie później niż w dniu ostatnich opłaconych zajęć.

§9

Każda grupa licząca maksymalnie 15 osób prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia mniej niż 10 karnetów w danej grupie, organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy a osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez OSiR Praga Płd usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.

§10

Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed przejściem przez bramkę oraz posiadania czepków na hali basenowej. Niemowlaki i małe dzieci muszą mieć czepki oraz pieluszki przystosowane do pływania na basenie. Wstęp na halę basenową jest możliwy wyłącznie w stroju kąpielowym.
 • Na podstawie jednego karnetu na halę basenową może wejść tylko jedna osoba.
 • Z karnetu ulgowego może skorzystać osoba posiadająca uprawnienia do ulgi zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.  Ważność karnetu upływa w dniu ostatnich zajęć. Harmonogram zajęć znajduje się w recepcji pływalni.
 • Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi (z wyjątkiem przyczyny: rozwiązania grupy) nie jest możliwa.
 • Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana, Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 • Zajęcia z niemowlakami. By umożliwić obojgu rodzicom uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych z niemowlakami, drugi opiekun może wykupić osobny bilet wstępu na pływalnię zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • Zajęcia z przedszkolakami. W zajęciach bierze udział pełnoletni opiekun dziecka asekurujący dziecko podczas wykonywania ćwiczeń w basenie. Opiekun ma zapewniony bezpłatny wstęp na pływalnie tylko podczas zajęć z instruktorem w dniu i godzinie zapisanej na karnecie. W przypadku wykorzystywania karnetu w innym terminie, opiekun zobowiązany jest wykupić osobny bilet wstępu na pływalnię zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • Opiekunowie tylko pomagający dzieciom przy przebieraniu otrzymują pasek, który upoważnia do wejścia do szatni ( limit czasu 30 min ) po przekroczeniu czasu opłata – zgodna z cennikiem OSiR.
 • Opiekunowie sprawują nadzór nad dziećmi do 13 roku życia przez cały czas pobytu na pływalni, z wyjątkiem czasu w którym biorą udział w zajęciach prowadzonych przez instruktora.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych, zgodnie z cennikiem OSiR, mają doliczony do karnetu dodatkowy czas na przebranie się, wzięcie prysznicu przed i po zajęciach. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata zgodna z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu zastrzegamy sobie możliwość wykluczenia danego uczestnika z zajęć bez możliwości zwrotu opłaty.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Siennickiej 40 B, 04- 393 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych przetwarza dane osobowe wywiązując się z obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z realizacją zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych. Administrator danych zastosował środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów ochrony danych osobowych i nie udostępnia danych podmiotom innym, niż działającym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

Informacja dla opiekunów grup zorganizowanych korzystających z pływalni “Szuwarek”

§1

Prosimy wszystkich opiekunów (nauczycieli) oraz osoby pomagające w przebieraniu dzieci, aby wraz z grupą dzieci zgłaszali się do recepcji 10 min. przed zajęciami.

§2

Ze względów organizacyjnych, wydawany jest 1 pasek (chip/kluczyk z paskiem na rękę, służący do zamykania szafek ubraniowych) na dwoje dzieci. Na prośbę opiekuna, może on otrzymać ilość pasków zgodną z ilością uczniów. Paski przekazywane i odbierane są wyłącznie od opiekuna (nauczyciela). Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby żaden pasek nie został zagubiony lub zniszczony, gdyż w takim wypadku klient ponosi opłatę zgodnie z cennikiem pływalni.

§3

Osoby pomagające w przebieraniu dzieci zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w recepcji pływalni. Każda z osób pomagających w przebieraniu przed wejściem do przebieralni otrzymuje czerwony pasek, który uprawnia do przebywania wyłącznie na terenie przebieralnia (maksymalnie 30 min.). Pasek należy każdorazowo pobierać przed wejściem na teren przebieralni i zwrócić w momencie wyjścia z przebieralni.

§4

Zapraszamy wszystkich opiekunów wraz z uczniami oraz osoby pomagające w przebieraniu dzieci na teren przebierali wyłącznie w obuwiu basenowym (klapki basenowe). Wszystkie osoby przebywające na hali basenowej muszą być przebrane w strój kąpielowy lub strój sportowy specjalnie przeznaczony do tego celu.

§5

Uczniowie są zobowiązani do korzystania z przebieralni grupowych.

§6

Prosimy, aby do momentu przekazania uczniów instruktorowi, opiekunowie oraz osoby pomagające w przebieraniu dzieci sprawowali faktyczny nadzór nad grupą, a w szczególności:

 1. czuwali nad sprawnym przebieraniem się oraz właściwym zachowaniem grupy,
 2. sprawdzili czy wszystkie szafki z ubraniami zostały zamknięte,
 3. zobligowali uczniów do bezwzględnego wzięcia kąpieli pod natryskami.
 4. §7

  Prosimy aby w trakcie prowadzonych zajęć opiekun (nauczyciel) przebywał razem z grupą na terenie hali basenowej, aby w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z grupą mógł on udzielić wsparcia instruktorom prowadzącym zajęcia.

  §8

  Prosimy o sprawdzenie stanu liczbowego ćwiczących przed i po zajęciach, gdyż pojedynczy uczniowie nie będą wpuszczani bądź wypuszczani z pływalni.

  REGULAMIN SIŁOWNI NA TERENIE PŁYWALNI “SZUWAREK”

  §1

  Na terenie siłowni obowiązują przepisy Regulaminu Korzystania z Pływalni „Szuwarek” przy ul. Biłgorajskiej 2.

  §2

  Przed wejściem na siłownię, klient zgłasza się do kasy, gdzie wykupuje bilet wstępu lub karnet (z dowodem tożsamości) i otrzymuje opaskę znacznikową.

  §3

  W momencie wejścia na siłownię, klient zobowiązany jest do założenia opaski na rękę i okazania jej pracownikowi siłowni, który wydaje klucz do szatni.

  §4

  Podczas całego pobytu na siłowni, klient ma obowiązek noszenia opaski, która zdejmowana jest przez pracownika siłowni po zakończeniu ćwiczeń.

  §5

  Klient posiadający karnet, może korzystać z siłowni raz dziennie.

  §6

  Na salach ćwiczeń klienta obowiązuje strój i obuwie sportowe

  §7

  Klient siłowni powinien bezwzględnie podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom pracownika siłowni.

  §8

  Klient siłowni powinien przestrzegać porządku na salach ćwiczeń, każdy sprzęt, po wykorzystaniu, zobowiązany jest odłożyć na miejsce, sprzęt aerobowy przetrzeć płynem myjąco-dezynfekującym.

  §9

  Zabrania się używania wszelkich środków farmakologicznych.

  §10

  Klient nie przestrzegający w/w Regulaminu będzie proszony o opuszczenie siłowni.

  REGULAMIN SALI FITNESS NA TERENIE PŁYWALNI “SZUWAREK”

  §1

  Na terenie Sali fitness obowiązują przepisy Regulaminu Korzystania z Pływalni „Szuwarek” przy ul. Biłgorajskiej 2.

  §2

  Przed wejściem na salę fitness klient zgłasza się do kasy, gdzie wykupuje bilet wstępu lub karnet (z dowodem tożsamości) i otrzymuje opaskę znacznikową.

  §3

  Klucz do szatni pobierany jest na siłowni od Instruktora.

  §4

  Podczas całego pobytu na sali fitness, klient ma obowiązek noszenia opaski, która zdejmowana jest przez pracownika siłowni po zakończeniu ćwiczeń.

  §5

  Na Sali fitness obowiązuje strój i obuwie sportowe.

  §6

  Ćwiczący powinni bezwzględnie podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora.

  §7

  Ćwiczący powinni przestrzegać porządku na sali. Po skończonych zajęciach przyrządy służące do ćwiczeń należy odłożyć na swoje miejsce.

  §8

  Zabrania się używania wszelkich środków farmakologicznych.

  §9

  Klient nie przestrzegający w/w Regulaminu będzie proszony o opuszczenie Sali fitness.

  REGULAMIN KARTY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

  §1

  Regulamin obowiązuje osoby będące użytkownikami kart Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, dalej „OSiR”.

  §2

  Karta służy identyfikacji konta klienta OSiR w systemie informatycznym ESOK.

  §3

  Z karty można korzystać codziennie w obiektach:

  • Pływalnia „Wodnik” przy ul. Bora – Komorowskiego 40 w Warszawie,
  • Pływalnia „Szuwarek” przy ul. Biłgorajskiej 2 w Warszawie,
  • Hala „Saska” przy ul. Saskiej 80 w Warszawie,
  • Hala „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40B w Warszawie.

 5. Hala „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40B w Warszawie.
 6. §4

  W obiektach oraz na zajęciach obowiązują limity ilościowe, o których informacja znajduje się w recepcjach poszczególnych obiektów. Po przekroczeniu limitów nie ma możliwości korzystania z usług obiektu.

  §5

  Użytkownik karty może korzystać z usług obiektów OSiR w godzinach ich otwarcia oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikami basenów, hal i upewnieniu się o dostępności danych usług.

  §6

  Informacja o zajętości obiektu znajduje się na stronie www.osir.waw.pl.

  §7

  Posiadanie karty nie upoważnia do wejścia na zajęcia lub obiekt poza kolejnością.

  §8

  Zakup karty jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu karty oraz regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR. Użytkownik karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR.

  §9

  Ceny usług określa cennik obiektów dostępny na stronie www.osir.waw.pl.

  §10

  Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty jest określona w cenniku dostępnym na stronie www.osir.waw.pl.

  §11

  Każda karta posiada indywidualny numer konieczny do identyfikacji jej użytkownika.

  §12

  Kartą może posługiwać się wyłącznie przypisany do niej użytkownik.

  §13

  Przed skorzystaniem z usług obiektu OSiR użytkownik karty jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

  §14

  Karta nie jest środkiem płatniczym.

  §15

  W przypadku utraty karty należy zgłosić się do kasy obiektu OSiR. Wydanie nowej karty jest możliwe po uiszczeniu opłaty za wydanie karty określonej w cenniku dostępnym na stronie www.osir.waw.pl. Nowa karta ma datę ważności jak karta utracona.

  §16

  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach obiektów decyzje podejmuje Dyrektor OSiR.

Skip to content