Menu Zamknij
Slider

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu Mila Powstania Warszawskiego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej zamiennie “OSiR Praga-Południe” z siedzibą w Warszawie, 04-393 przy ulicy Siennickiej 40B.

II. CELE

 1. Uczczenie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 2. Aktywizacja społeczna całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga-Południe oraz OSiR Praga-Południe

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 31 lipca 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym “Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oficjalny początek imprezy o godzinie 17.00.

IV. TRASA I GODZINY STARTU

 1. Dla biegaczy na dystansie 1944 metrów Bieg Mila Powstania Warszawskiego odbędzie się na Stadionie “Podskarbińska”. Trasa przebiega po tartanie stadionu.
 2. Biegi dla dzieci na dystansie 63m, oraz na dystansie 200m oraz 400m odbędzie się na Stadionie “Podskarbińska”. Trasa przebiega po tartanie stadionu.
 3. Terenowy Bieg Powstańczy dla dzieci na dystansie ok. 600 metrów. Trasa przebiega poza strefą tartanu.
 4. Start nastąpi w godzinach:
  • Biegi dla dzieci. Start o godz. 17.05 w trzech kategoriach wiekowych:
   • I bieg– dzieci od rocznika 2016 – 2019 dystans 63 metrów;
   • II bieg – dzieci od rocznika 2012 – 2015 dystans 200 metrów;
   • III bieg–dzieci od rocznika 2009 – 2011 dystans 400 metrów;
  • Terenowy Bieg Powstańczy dla dzieci start około 17.40:
   • I bieg – dzieci od rocznika 2012 – 2015 dystans 600 metrów
   • II bieg – dzieci od rocznika 2009 – 2011 dystans 600 metrów
  • Bieg Mila Powstania Warszawskiego start około godz. 18.10 z czterech stref startowych:
   • biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym na dystansie 5 km. pow. 30:00;
   • biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym na dystansie 5 km. 25:00 – 29:59;
   • biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym na dystansie 5 km. 20:00 – 24:59;
   • biegacze strefy I / ELITE zawodnicy z czasem życiowym na dystansie 5 km. poniżej 19:59;
 5. Zawodnicy startować będą z kolejnych stref zgodnie z zadeklarowanym czasem życiowym.
 6. W trakcie Terenowego Biegu Powstańczego dla dzieci organizator przewiduje zorganizowanie kilku konkurencji sprawnościowych.

V. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limit czasu biegu głównego wynosi 20 minut od startu ostatniego zawodnika.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu głównego w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie.
 4. Numer startowy jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, itp są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń do biegu głównego można dokonywać:
 2. Liczba Uczestników biegu głównego ograniczona jest do 350 osób.
 3. Zapisy internetowe do wszystkich biegów przyjmowane będą od dnia 23 lipca od godz. 17:00 do dnia 30 lipca br. do godz. 20.00, odbiór pakietów możliwy będzie w dniu 31 lipca w biurze zawodów od godziny 14.00.
 4. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia “karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej biegu głównego w momencie przekroczenia liczby 350 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
 7. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 8. Pierwszeństwo udziału w biegach mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 9. Organizator, w przypadkach losowych (np. kontuzja), dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka zmiana możliwa będzie w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest:
  • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego i przekazanie do Organizatora Biegu karty zgłoszeniowej w dniu odbioru pakietu startowego lub podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów;
  • dokonanie opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej również “opłatą startową”).
 2. Prawo uczestnictwa w Biegu Mila Powstania Warszawskiego na dystansie 1944 metry mają osoby urodzone w 2009 roku i starsze.
 3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez sędziów.
 4. Z uwagi na zagrożenie pandemią depozyty na ubrania nie będą funkcjonowały, przebieralnie zostaną udostępnione w budynku administracyjnym stadionu przy ul. Chrzanowskiego 23.

VIII. OPŁATY

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegach wynosi:
  • od dnia 20 lipca do dnia 30 lipca włącznie – 10,00 zł za pakiet w Biegu Mila Powstania Warszawskiego
  • od dnia 20 lipca do dnia 30 lipca włącznie – 5,00 zł za pakiet w Biegu Dzieci i Terenowego Biegu Powstańczego
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej zgłaszające zawodników w grupach są zwolnione z opłaty startowej.
 4. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 5. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
 6. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie pakietu startowego, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów oraz wydawanie pakietów startowych będzie czynne w siedzibie OSiR Praga – Południe w Warszawie , stadion lekkoatletyczny ul. Chrzanowskiego 23 w sobotę (31 lipca) w godzinach 14:00 – 18:00;

X. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym Biegu Mili Powstania Warszawskiego uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową symboliczną opaskę żołnierza Powstania Warszawskiego, a po ukończeniu biegu napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).

XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i dowodu wpłaty.
 2. Karta zgłoszenia jest potrzebna podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Karta zgłoszenia będzie również dostępna wydrukowana w biurze zawodów w razie, gdyby zawodnik zapomniał jej ze sobą.
 3. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać kartę zgłoszeniową Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Dodatkowo osoba zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn;
 2. Wśród wszystkich uczestników Biegu Mila Powstania Warszawskiego zostanie rozlosowana nagroda główna: książka o Grupie Bojowej KRYBAR wraz z podpisami żołnierzy Zgrupowania.
 3. Czas osiągnięty w biegu dzieci zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna. Nagrody dodatkowe w tym biegu zostaną rozlosowane.
 4. W Terenowym Biegu Powstańczym czas osiągnięty w biegu dzieci zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna. Nagrody dodatkowe w tym biegu zostaną rozlosowane.
 5. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Siennicka 40 B, 04-393 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatora, prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora:
  • w sprawach organizacyjnych: 600-347-384 lub 22 870 12 60 wew. 115 e-mail: tsamul@osir.waw.pl;
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. Zgłoszenie zdarzeń medycznych w czasie trwania biegu i pikniku pod specjalnym nr telefonu.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Osoby nieletnie uczestniczące w wydarzeniu rekomenduje się, aby były pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.osir.waw.pl.
 7. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Skip to content