Menu Zamknij
20.06.21
DAD'S DAY
III BIEG SUPER TATY
Slider

I. ORGANIZATOR

Organizatorem “Bieg Super Taty”, “Bieg z Tatą” dla dzieci oraz “Bieg Sztafetowy” dla rodzin jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej zamiennie “OSiR Praga – Południe” z siedzibą w Warszawie, 04-393 przy ulicy Siennickiej 40B.

II. CELE

 1. Aktywizacja społeczna całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga–Południe oraz OSiR Praga-Południe.

III. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniu 20 czerwca 2021 r. stadion lekkoatletyczny “Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23 w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy.

IV. TRASA I GODZINY STARTU

 1. Dla biegaczy na dystansie 5000 m Bieg Super Taty odbędzie się na Stadionie ,,Podskarbińska”. Trasa przebiega po tartanie stadionu. Bieg Super Taty rozgrywany jest na dystansie 5000 m w kategorii biegaczy, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 2. Dodatkowo organizator przewiduje biegi na dystansie 200 m, 400 m, 800 m, które obowiązują w biegu dzieci „Bieg z Tatą” oraz ,,Bieg Sztafetowy” na dystansie 3 x 50 m, 3 x 200 m, 3 x 400 m.
 3. Start nastąpi w godzinach:
  • Bieg z Tatą – bieg dzieci z tatą lub opiekunem. Start o godz. 12.00 w trzech kategoriach wiekowych:
   • I bieg – dzieci od rocznika 2009-20011 dystans 800 metrów;
   • II bieg – dzieci od rocznika 2012-2015 dystans 400 metrów;
   • III bieg – dzieci od rocznika 2016-2019 dystans 200 metrów;
  • Bieg Sztafetowy start o godz. 13.00:
   • I bieg sztafetowy – dzieci od rocznika 2009–2011 dystans 1200 metrów (3 x 400 metrów);
   • II bieg – dzieci od rocznika 2012-2015 dystans 600 metrów (3 x 200 metrów);
   • III bieg – dzieci od rocznika 2016-2019 dystans 150 metrów (3 x 50 metrów);
  • Bieg Super Taty – bieg główny start o godz. 14.00:
   • biegacze strefy I / ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59;
   • biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00-24:59;
   • biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00–29:59;
   • biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00.

Organizator w dniu 19 czerwca prześle zawodnikowi SMS lub email z informacją o godzinie jego startu w serii. Godziny startu zostaną przydzielone na podstawie zadeklarowanego orientacyjnego czasu pokonania trasy 5000 m podanego podczas rejestracji.

V. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limit czasu biegu głównego wynosi 45 minut od startu ostatniego zawodnika.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu głównego w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie.
 4. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń do biegu głównego można dokonywać:
  • osobiście w biurze zawodów w siedzibie OSiR Praga–Południe w Warszawie, stadion lekkoatletyczny ul. Chrzanowskiego 23,
  • drogą elektroniczną – internetową na stronie www.osir.waw.pl
 2. Liczba Uczestników biegu głównego ograniczona jest do 350 osób.
 3. Zapisy internetowe do wszystkich biegów przyjmowane będą od dnia 1 czerwca od godz. 00:01 do dnia 18 czerwca br. do
  godz. 23:59
 4. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej biegu głównego w momencie przekroczenia liczby 350 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
 7. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 8. Pierwszeństwo udziału w biegach mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 9. Organizator, w przypadkach losowych (np. kontuzja), dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka zmiana możliwa będzie w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest:
  • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego i przekazanie do Organizatora Biegu karty zgłoszeniowej w dniu odbioru pakietu startowego lub podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów;
  • dokonanie opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej również „opłatą startową”).
 2. Prawo uczestnictwa w Biegu Super Taty na dystansie 5000 m mają osoby urodzone w 2009 roku i starsze. Dzieci z rocznika 2001 i młodsze mogą startować w biegu dzieci Biegu z Tatą lub w Biegach Sztafetowych.
 3. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez sędziów.
 5. Z uwagi na zagrożenie pandemią depozyty na ubrania nie będą funkcjonowały, przebieralnie zostaną udostępnione w budynku administracyjnym stadionu przy ul. Chrzanowskiego 23.

VIII. OPŁATY

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegach wynosi:
  • od dnia 1 czerwca do dnia 19 czerwca włącznie – 50,00 zł za pakiet w Biegu Super Taty, a w dniu 20 czerwca – 60,00 zł.
  • od dnia 1 czerwca do dnia 19 czerwca włącznie – 35,00 zł za pakiet w Biegu z Tatą, a w dniu 20 czerwca – 45,00 zł.
  • od dnia 1 czerwca do dnia 19 czerwca włącznie – 40,00 zł za pakiet w Biegu Sztafetowym, a w dniu 20 czerwca – 50,00 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Opłat można dokonywać za pomocą:
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych,
  • gotówką w biurze zawodów.
 5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie pakietu startowego, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie czynne w siedzibie OSiR Praga – Południe w Warszawie, stadion lekkoatletyczny ul. Chrzanowskiego 23.

  • sobota (19 czerwca) w godzinach 14:00 – 21:00;
  • niedziela (20 czerwca):
   • Bieg z Tatą w godzinach 9:00 – 11:00
   • Bieg Sztafetowy w godzinach 9:00 – 12:00
   • Bieg Super Taty od godziny 9:00. Uczestnicy Biegu Super Taty danej serii zobowiązani będą do odebrania swojego pakietu startowego najpóźniej 30 min przed startem swojej serii.
 2. W dniu zawodów, 20 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów przyjmowane będą od godziny 9.00 w biurze zawodów.

X. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym Biegu Super Taty uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, wodę, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 2. Chip pomiaru czasu podczas Biegu Super Taty i Biegu z Tatą przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.

XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście uczestników. W systemie nadany zostanie przez Organizatora numer startowy. Organizator przed uruchomieniem biura zawodów prześle zawodnikowi SMS lub email z nadanym numerem startowym oraz kartę zgłoszeniową w momencie zamknięcia zapisów. Karta zgłoszenia oraz numer startowy jest potrzebny podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Karta zgłoszenia będzie również dostępna wydrukowana w biurze zawodów w razie, gdyby zawodnik zapomniał jej ze sobą.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać kartę zgłoszeniową Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Dodatkowo osoba zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 3. W dniu zawodów, 20 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów przyjmowane będą od godziny 9.00 w biurze zawodów. Uczestnicy danej serii zobowiązani będą do odebrania swojego pakietu startowego najpóźniej 30 min przed startem swojej serii.

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  • biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 2. Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów.
 3. Nagrody w Biegu Dzieci z Tatą będą przyznawane w losowaniu. Czas osiągnięty w biegu dzieci Biegu z Tatą zachowuje tylko charakter informacyjny.
 4. W Biegu Sztafetowym nagrody będą przyznawane za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej bez podziału na płeć.
 5. Zawodnik na mecie Biegu Super Taty i Biegu z Tatą nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

XIII. BIEG DZIECI Z TATĄ

 1. Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych dzieci. Dziecko powinno biec w parze z opiekunem:
  • I bieg – dzieci od rocznika 2009 – 2011 dystans 800 metrów;
  • II bieg – dzieci od rocznika 2012 – 2015 dystans 400 metrów;
  • III bieg – dzieci od rocznika 2016 – 2019 dystans 100 metrów;
 2. Start i meta na terenie Stadionu “Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23, z pierwszej linii startują dzieci starsze.
 3. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren za bramą startu na terenie Stadionu “Podskarbińska”.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia “Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika – rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. OSiR Praga–Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci Bieg z Tatą do dnia 19.06.2021 r. zawierający maskotkę wynosi 35,00 zł, w dniu 20.06.2021 r. koszt pakietu to 45,00 zł.
 7. W pakiecie startowym wszystkie dzieci otrzymują numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego, Prezent Marzeń od Partnera, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, wodę oraz posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 8. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 1 czerwca do dnia 18 czerwca br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 19 czerwca w biurze zawodów w godz. 14.00 – 21.00. W dniu zawodów, 20 czerwca, będzie możliwy odbiór pakietów startowych w godzinach 9.00 – 11.00 w biurze zawodów. O ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, który wynosi 350 osób, zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 9.00 – 11.00 w biurze zawodów.
 9. Opłat można dokonywać:
  • szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 1 dni roboczego od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • gotówką w biurze zawodów,
 10. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 11. Z uwagi na zagrożenie pandemią depozyty na ubrania nie będą funkcjonowały, przebieralnie zostaną udostępnione w budynku administracyjnym stadionu przy ul. Chrzanowskiego 23.

XIV. BIEG SZTAFETOWY

 1. Bieg sztafetowy (drużynowy) pod nazwą Sztafeta Rodzina jest jedną z konkurencji biegu głównego.
 2. Start i meta znajdują się na terenie Stadionu “Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23.
 3. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren za bramą startu na terenie Stadionu “Podskarbińska”.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika – rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. OSiR Praga–Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Koszt pakietu startowego w Biegu Sztafetowym dla drużyny do dnia 19.06.2021 r. wynosi 40,00 zł, w dniu 20.06.2021 r. koszt pakietu to 50,00 zł.
 7. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do przymocowania numeru startowego, Prezent Marzeń od Partnera, a po ukończeniu biegu medal, wodę oraz posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 8. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 1 czerwca do dnia 18 czerwca br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 19 czerwca w biurze zawodów w godz. 14.00 – 21.00. W dniu zawodów, 20 czerwca, będzie możliwy odbiór pakietów startowych w godzinach 9.00 – 12.00 w biurze zawodów. O ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, który wynosi 100 drużyn, zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 9.00 – 12.00 w biurze zawodów.
 9. Opłaty można dokonywać:
  • szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 1 dni roboczego od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • gotówką w biurze zawodów
 10. Drużynę tworzą 3 osoby z jednej rodziny (dziecko, dzieci, rodzice, dziadkowie). W drużynie muszą być reprezentowane co najmniej dwa pokolenia. W składzie drużyny obowiązkowo musi być co najmniej jedno dziecko i co najmniej jedna osoba dorosła.
 11. Nie ma żadnych ograniczeń wieku dla dorosłych uczestników, przy obowiązkowej różnicy co najmniej jednego pokolenia pomiędzy członkami drużyny.
 12. W skład drużyny mogą wejść dzieci, które spełniają następujące kryteria wiekowe:
  • I bieg sztafetowy na dystansie 1200 metrów (3 x 400 metrów) – przynajmniej jedno dziecko z 2009 – 2011;
  • II bieg na dystansie 600 metrów (3 x 200 metrów) – przynajmniej jedno dziecko z rocznika 2012 – 2015;
  • III bieg na dystansie 150 metrów (3 x 50 metrów) – przynajmniej jedno dziecko z rocznika 2016 – 2019;
 13. Organizator nie określa dolnej granicy wieku dla dzieci. Dziecko startujące w sztafecie musi być zdolne przebiec samodzielnie dystans 50 m.
 14. Pomiędzy linią mety i startu zostanie wyznaczona strefa zmian (strefa przekazania pałeczki sztafetowej). Tylko w tej oznaczonej strefie musi zostać przekazana pałeczka pomiędzy członkami drużyny. Niezastosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
 15. Kolejność startów członków sztafety: obowiązkowe jest zachowanie zasady, że na ostatniej zmianie biegnie najmłodszy członek sztafety.
 16. Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi przypiętymi i widocznymi z przodu koszulki.
 17. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce sztafetowej. Pałeczki będą wydawane na linii startu przez sędziego.
 18. Dyskwalifikacje drużyny spowoduje: bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki Organizatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki – demontaż chipa. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać sędzią w strefie mety. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się aparatura do pomiaru czasu.
 19. Z uwagi na zagrożenie pandemią depozyty na ubrania nie będą funkcjonowały, przebieralnie zostaną udostępnione w budynku administracyjnym stadionu przy ul. Chrzanowskiego 23.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Siennicka 40 B, 04-393 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatora, prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora:
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. Zgłoszenie zdarzeń medycznych w czasie trwania biegu i pikniku pod specjalnym nr telefonu.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Osoby nieletnie uczestniczące w wydarzeniu rekomenduje się, aby były pod opieką opiekuna prawnego
 4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.osir.waw.pl
 7. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 8. Osoby startujące nie w swojej kategorii lub serii przypisanej przez Organizatora będą usuwane z trasy. Takiej Osobie nie będzie zmierzony czas, co skutkuje brakiem sklasyfikowania zawodnika w oficjalnych wynikach.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Skip to content