Menu Zamknij
23.06.19
DAD'S DAY
II BIEG SUPER TATY
Slider

I. ORGANIZATOR

Organizatorem ,,Bieg Super Taty”, ,,Bieg z Tatą” dla dzieci oraz ,,Bieg Sztafetowy” dla rodzin jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej zamiennie ,,OSiR Praga – Południe” z siedzibą w Warszawie, 04-393 przy ulicy Siennickiej 40.

II. CELE

 1. Aktywizacja społeczna całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga – Południe oraz OSiR Praga – Południe.

III. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniu 23 czerwca 2019 r. w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

IV. TRASA I GODZINY STARTU

 1. Dla biegaczy na dystansie 5 km Bieg Super Taty, start oraz meta na Stadionie Podskarbińska przy ul. Podskarbińskiej 14. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami po za terenem stadionu. Bieg Super Taty rozgrywany jest na dystansie 5 km w kategorii biegaczy, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 2. Dodatkowo organizator przewiduje biegi na dystansie 200 m, 400 m, 800 m, które obowiązują w biegu dzieci „Bieg z Tatą” oraz ,,Bieg Sztafetowy” na dystansie 150 m, 600 m, 1200 m.
 3. Trasa na 5 km posiada atest PZLA.
 4. Trasa biegu głównego będzie oznaczona znakami co 1 kilometr.
 5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Start nastąpi w godzinach:
  • Bieg z Tatą – bieg dzieci z tatą lub opiekunem. Start o godz. 10.00 w trzech kategoriach wiekowych:
   • I bieg–dzieciodrocznika 2001-2006 dystans 800metrów;
   • II bieg – dzieci od rocznika 2007 – 2012 dystans 400 metrów;
   • III bieg–dzieciodrocznika 2013-2019 dystans 200 metrów;
  • Bieg Sztafetowy start o godz. 10.20 z czterech stref startowych:
   • I bieg sztafetowy – dzieci od rocznika 2001–2006 dystans 1200 metrów (3 x 400metrów);
   • II bieg – dzieci od rocznika 2007-2012 dystans 600 metrów (3 x 200 metrów);
   • III bieg – dzieci od rocznika 2013 – 2019 dystans 150 metrów (3 x 50 metrów);
  • Bieg Super Taty start o godz. 11.00 z czterech stref startowych:
   • biegacze strefy I / ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59;
   • biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00-24:59;
   • biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00–29:59;
   • biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00.

V. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę od startu ostatniego zawodnika.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu głównego w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 4. Pierwszych 50-ciu biegaczy biegu głównego (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 5. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń do biegu głównego można dokonywać:
  • osobiście w biurze zawodów w siedzibie OSiR Praga – Południe przy ul. Siennickiej 40,
  • drogą elektroniczną – internetową na stronie www.osir.waw.pl
 2. Liczba Uczestników biegu głównego ograniczona jest do 1000 osób.
 3. Zapisy internetowe do wszystkich biegów przyjmowane będą od dnia 23 maja od godz. 00:01 do dnia 21 czerwca br. do
  godz. 23:59, odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 22 czerwca w biurze zawodów.
 4. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej biegu głównego w momencie przekroczenia liczby 1000 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
 7. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 8. Pierwszeństwo udziału w biegach mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 9. Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka zmiana możliwa będzie w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest:
  • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego i przekazanie do Organizatora Biegu karty zgłoszeniowej w dniu odbioru pakietu startowego lub podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów;
  • dokonanie opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej również „opłatą startową”).
 2. Prawo uczestnictwa w Biegu Super Taty na dystansie 5 km mają osoby urodzone w 2006 roku i starsze. Dzieci z rocznika 2007 i młodsze mogą startować w biegu dzieci Biegu z Tatą lub w Biegach Sztafetowych.
 3. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru dxfcxrdfcdfcstartowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 5. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników w Hali Sportowej Siennicka przy ul. Siennickiej 40.
 6. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

VIII. OPŁATY

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegach wynosi:
  • od dnia 23 maja do dnia 22 czerwca włącznie – 30,00 zł za pakiet w Biegu Super Taty, a w dniu 23 czerwca – 50,00 zł.
  • od dnia 23 maja do dnia 22 czerwca włącznie – 20,00 zł za pakiet w Biegu z Tatą, a w dniu 23 czerwca – 30,00 zł.
  • od dnia 23 maja do dnia 22 czerwca włącznie – 10,00 zł za pakiet w Biegu Sztafetowym, a w dniu 23 czerwca – 20,00 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Opłat można dokonywać za pomocą:
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych,
  • gotówką w biurze zawodów.
 5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie pakietu startowego, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie czynne w siedzibie OSiR Praga – Południe w Warszawie ul. Siennicka 40, od 22 czerwca do 23 czerwca 2019 roku w następujących porach:

  • sobota (22 czerwca) w godzinach 12:00 – 21:00;
 2. W dniu zawodów, 23 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 7.00 – 9.00 w biurze zawodów. Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godz. 7.00 – 09.00 pod ww. adresem.

X. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym Biegu Super Taty uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 2. Chip pomiaru czasu podczas Biegu Super Taty i Biegu z Tatą przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.

XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników. W systemie nadany zostanie przez Organizatora numer startowy. Organizator przed uruchomieniem biura zawodów prześle zawodnikowi SMS lub email z nadanym numerem startowym oraz kartę zgłoszeniową w momencie zamknięcia zapisów. Karta zgłoszenia oraz numer startowy jest potrzebny podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Karta zgłoszenia będzie również dostępna wydrukowana w biurze zawodów w razie, gdyby zawodnik zapomniał jej ze sobą.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać kartę zgłoszeniową Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Dodatkowo osoba zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy tylko w dniu 22 czerwca br. w godzinach pracy biura zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 22 czerwca do dnia 23 czerwca w godzinach pracy biura zawodów.

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  • biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 2. Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów.
 3. Czas osiągnięty w biegu dzieci Biegu z Tatą zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 4. W Biegu Sztafetowym prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna sztafet. Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej sztafet nagrodami są: puchary i upominki.
 5. Zawodnik na mecie Biegu Super Taty i Biegu z Tatą nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

XIII. BIEG DZIECI Z TATĄ

 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci:
  • rocznik 2013 – 2019 r. dystans 200 metrów;
  • rocznik 2007 – 2012 r. dystans 400 metrów
  • rocznik 2001 – 2006 dystans 800 metrów
 2. Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych dzieci. Dziecko powinno biec w parze z tatą lub innym opiekunem.
 3. Start i meta na terenie Stadionu Podskarbińska przy ul. Podskarbińskiej 14, z pierwszej linii startują dzieci starsze.
 4. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren za bramą mety na terenie Stadionu Podskarbińska.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika – rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci Bieg z Tatą do dnia 22.06.2019 r. zawierający maskotkę wynosi 20,00 zł, w dniu 23.06.2019 r. koszt pakietu to 30,00 zł.
 8. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego, maskotkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Zaleca się start z maskotką.
 9. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 23 maja do dnia 22 czerwca br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 22 czerwca w biurze zawodów w godz. 12.00 – 21.00. W dniu zawodów, 23 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 7.00 – 9.00 w biurze zawodów.
 10. Opłat można dokonywać:
  • szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 1 dni roboczego od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • gotówką w biurze zawodów,
 11. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 12. W dniu biegu, w Hali Sportowej Siennicka przy ul. Siennickiej 40, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla
  uczestników.
 13. Czas osiągnięty w biegu dzieci „Bieg z Tatą” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.

XIV. BIEG SZTAFETOWY

 1. Bieg sztafetowy (drużynowy) pod nazwą Sztafeta Rodzina jest jedną z konkurencji biegu głównego.
 2. Start i meta znajdują się na terenie Stadionu Podskarbińska przy ul. Podskarbińskiej 14.
 3. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren za bramą mety na terenie Stadionu Podskarbińska.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub
  prawnego opiekuna.
 5. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika – rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci Bieg z Tatą do dnia 22.06.2019 r. wynosi 10,00 zł, w dniu 23.06.2019 r. koszt pakietu to 20,00 zł.
 7. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do przymocowania numeru startowego, a po ukończeniu biegu i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 8. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 1 marca do dnia 22 czerwca br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 22 czerwca w biurze zawodów w godz. 12.00 – 21.00. W dniu zawodów, 23 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 7.00 – 9.00 w biurze zawodów.
 9. Opłaty można dokonywać:
  • szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 1 dni roboczego od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • gotówką w biurze zawodów
 10. Drużynę tworzą 3 osoby z jednej rodziny (dziecko, dzieci, rodzice, dziadkowie). W drużynie muszą być reprezentowane co najmniej dwa pokolenia. W składzie drużyny obowiązkowo musi być: co najmniej jedno dziecko, co najmniej jeden dorosły, co najmniej kobieta/dziewczynka.
 11. Nie ma żadnych ograniczeń wieku dla dorosłych uczestników, przy obowiązkowej różnicy co najmniej jednego pokolenia pomiędzy członkami drużyny.
 12. W skład drużyny mogą wejść dzieci, które spełniają następujące kryteria wiekowe:
  • I bieg sztafetowy na dystansie 1200 metrów (3 x 400 metrów) – przynajmniej jedno dziecko od rocznika 2001 – 2006;
  • II bieg na dystansie 600 metrów (3 x 200 metrów) – przynajmniej jedno dziecko od rocznika 2007 – 2012;
  • III bieg na dystansie 150 metrów (3 x 50 metrów) – przynajmniej jedno dziecko od rocznika 2013 – 2019;
 13. Organizator nie określa dolnej granicy wieku dla dzieci. Dziecko startujące w sztafecie musi być zdolne przebiec samodzielnie dystans 50 m.
 14. Pomiędzy linią mety i startu zostanie wyznaczona strefa zmian (strefa przekazania pałeczki sztafetowej). Tylko w tej oznaczonej strefie musi zostać przekazana pałeczka pomiędzy członkami drużyny. Niezastosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
 15. Kolejność startów członków sztafety: obowiązkowe jest zachowanie zasady, że na ostatniej zmianie biegnie najmłodszy członek sztafety.
 16. Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi przypiętymi i widocznymi z przodu koszulki.
 17. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce sztafetowej. Pałeczki będą
  wydawane na linii startu przez sędziego.
 18. Dyskwalifikacje drużyny spowoduje: bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki Organizatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki – demontaż chipa. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać sędzią w strefie mety. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się aparatura do pomiaru czasu.
 19. W dniu biegu, w Hali Sportowej Siennicka przy ul. Siennickiej 40, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych wwewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list zwynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatora, prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozń. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora:
  • w sprawach organizacyjnych: 513 133 916 lub 22 870 12 60 wew. 115 e-mail: marketing@osir.waw.pl;
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. Zgłoszenie zdarzeń medycznych w czasie trwania biegu i pikniku pod specjalnym nr telefonu.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Osoby nieletnie uczestniczące w wydarzeniu rekomenduje się, aby były pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.osir.waw.pl
 8. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

DO POBRANIA:

Szanowni Klienci,
zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
ODWIEDŹ NOWY SERWIS

This will close in 0 seconds

Skip to content