Menu Zamknij
HALA "SASKA"
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin Środowiskowej Hali Sportowej “Saska”

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hali sportowej „Saska” oraz sprzętów, które w niej się znajdują.

§2

Hala „Saska”, zwana w dalszej części Regulaminu Obiektem, zarządzana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwany w dalszej części Regulaminu OSiR. Obejmuje: halę sportową, kręgielnię, siłownię, ricochet i małą salę .

§3

Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów funkcjonujących w Obiekcie, których dotyczy wykupiona usługa.

§4

Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli, informacja o godzinach otwarcia Obiektu jest dostępna przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej.

§5

Czas otwarcia Obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od OSiR. Informacje o zmienionych godzinach pracy znajdować się będą na stronie internetowej OSiR.

§6

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać z Obiektu jedynie pod nadzorem/opieką rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, trenerów, instruktorów, z zastrzeżeniem obostrzeń zawartych w pozostałych Regulaminach obowiązujących w Obiekcie.

§7

Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§8

Dodatkowo każdy uczestnik zajęć stałych ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Druk oświadczenia jest dostępny w recepcji Obiektu.

§9

Klient może korzystać z usług dostępnych w Obiekcie w godzinach otwarcia, na podstawie karnetu, biletu jednorazowego, karnetu promocyjnego lub stosownej umowy.

§10

Ceny wszystkich usług oferowanych w Obiekcie określa Cennik.

§11

Wejście i wyjście na płytę hali sportowej jest ściśle określone godzinowo i nie dopuszcza się wydłużania zajęć bez zgody pracownika Obiektu.

§12

W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp.

§13

Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Obiektu, w których prowadzone są zajęcia sportowe zobowiązane są do używania stroju sportowego oraz zmiany obuwia na obuwie sportowe.

§14

Osoby ćwiczące w Obiekcie mają prawo korzystać ze sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za zgodą instruktora lub pracownika obsługi hali.

§15

OSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

§16

Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz pracowników OSiR.

§17

W Obiekcie obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa m.in. w zakresie p.poż., bhp

§18

Na terenie Obiektu obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy zajęć, w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody.

§19

Za grupy zorganizowane, odbywające zajęcia w Obiekcie, pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /szkoły, nauczyciele, instruktorzy itp./ zarówno za prawidłową organizację zajęć, jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.

§20

Uczniowie szkół, przedszkoli, zawodnicy klubów mogą wejść do poszczególnych pomieszczeń hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

§21

W przypadku zawodów lub imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych, za bezpieczeństwo i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Obiektu odpowiedzialny jest Organizator.

§22

Na terenie całego Obiektu zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, innych środków odurzających, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wprowadzania rowerów,
 • handlu i akwizycji,
 • naklejania i pozostawiania reklam bez stosownej umowy,
 • wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe,
 • używania sprzętu i urządzeń w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • samodzielnego dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych, sanitarnych, CO i wentylacyjnych
§23

Zakaz wskazany w pkt. 1 §22 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych w kręgielni, jeżeli są sprzedawane na jej terenie zgodnie z koncesją udzieloną najemcy.

§24

OSiR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zajęciach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

§25

O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę Obiektu.

§26

OSiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych /reklamowych/ zdjęć, nagrań wykonanych na terenie Obiektu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez organizowanych przez Obiekt wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta za jego wiedzą i zgodą. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Obiektu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Obiekcie.

§27

Po uzyskaniu zgody osób, których dane dotyczą, OSiR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły, klubu również do celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe).

§28

Dokonywanie na terenie Obiektu rejestracji obrazu i dźwięku dozwolone jest tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Obiektu.

§29

Nie przestrzeganie porządku publicznego i postanowień Regulaminów przez Klientów oraz inne osoby przebywające w Obiekcie skutkować może usunięciem z Obiektu.

§30

W razie stwierdzenia przez Kierownictwo Obiektu uchybień w prowadzeniu zajęć i niestosowania się do niniejszego Regulaminu Kierownictwo OSiR może zakazać korzystania z Obiektu.

§31

Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej do Kierownika Obiektu poprzez sekretariat.

§32

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Obiektu może odbywać się tylko na podstawie zawartej umowy.

§33

OSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

§34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OSiR.

§35

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

DODATKOWE WYTYCZNE DO REGULAMINU KRĘGIELNI W HALI SPORTOWEJ “SASKA” WPROWADZONE OD DNIA 6.06.2020 R. NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSCE

§1

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi oraz stosować się do ich postanowień.

§2

Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu oraz dodatkowych wytycznych odpowiadają dyżurujący pracownicy kręgielni.

§3

Z kręgielni Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi Hali.

§4

Wejście na kręgielnię jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu kręgielni.

§5

Korzystający z kręgielni ma obowiązek poinformowaniu pracowników obiektu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

§6

Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników kiedy znajdują się na wyznaczonym polu treningowym.

§7

Każdy Uczestnik przed wejściem na Obiekt sportowy i wyjściem jest zobowiązany, w miejscu oznaczonym, do dezynfekcji rąk.

§8

Zobowiązuje się uczestników do korzystania z własnego obuwia sportowego z jasną podeszwą.

§9

Uczestnicy zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia kręgielni w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

§10

W kręgielni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 30 (trzydziestu) Uczestników.

§11

Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 24:00, w sobotę w godzinach 12.00 – 24.00 oraz w niedzielę w godzinach 12.00 -22.00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

§12

W kręgielni wyznaczone są przerwy na wietrzenie i dezynfekcję torów oraz sprzętu.

§13

Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

§14

Zaleca się aby płatności za usługi odbywały się za pomocą karty płatniczej.

§15

Rezerwacji dokonywać można w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 22 672 60 77 wew. 101, w godzinach 15.00 – 22.00 pod numerem telefonu 22 672 60 77 wew. 104.

§16

Obowiązuje zakaz przemieszczania się Uczestników poza teren kręgielni, za wyjątkiem korzystania z toalet.

§17

Uczestnicy oczekujący na swoje zajęcia sportowe mogą przebywać tylko w strefie wyznaczonej przed wejściem głównym do budynku. Osoby te zobowiązane są do zachowania co najmniej dwumetrowego odstępu pomiędzy sobą.

§18

W kwestiach organizacyjnych nie uwzględnionych w dodatkowych wytycznych decyduje Dyrektor OSiR.

DODATKOWE WYTYCZNE DO REGULAMINU SIŁOWNI W HALI SPORTOWEJ “SASKA” WPROWADZONE OD DNIA 6.06.2020 R. NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSCE

§1

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi oraz stosować się do ich postanowień.

§2

Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu oraz dodatkowych wytycznych odpowiadają dyżurujący pracownicy.

§3

Z siłowni Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi Hali.

§4

Wejście na siłownię jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu siłowni.

§5

Korzystający z siłowni ma obowiązek poinformowaniu pracowników siłowni o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

§6

Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu treningowym.

§7

Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy i wyjściem z obiektu sportowego jest zobowiązany, w miejscu oznaczonym, do dezynfekcji rąk.

§8

Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, o których mowa w pkt. 6 są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

§9

W siłowni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników w części do ćwiczeń siłowych i 2 (dwóch) Uczestników w części aerobowej oraz 1 (jeden) Trener. Do dyspozycji Uczestników jest część aerobowa i część do ćwiczeń siłowych.

§10

Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 6:30 – 22:00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

§11

Wprowadza się godziny udostępnienia siłowni tylko dla osób w wieku powyżej 60 r.ż. oraz cierpiących na choroby przewlekłe od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00.

§12

Czas trwania treningu dla Uczestnika indywidualnego wynosi 60 minut, mierzonego od momentu wejścia na obiekt. Po ich upływie Uczestnik zobowiązany jest zakończyć trening a pomieszczenia siłowni zostaną zdezynfekowane.

§13

Każdy uczestnik ma obowiązek zdezynfekowania urządzenia po zakończeniu treningu.

§14

Po 15 minutowej przerwie obowiązującej po określonej 60 minutowej jednostce czasu udostępnienia, pierwszeństwo wejścia na dany Obiekt sportowy mają osoby, które w tej jednostce czasowej nie korzystały z tego obiektu.

§15

Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

§16

Korzystanie z siłowni możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, którą można dokonać pod numerem telefonu: 22 672 60 77 wew. 101.

§17

Płatności za usługi zalecana jest kartą płatniczą w recepcji Hali.

§18

Obowiązuje zakaz korzystania z natrysków w pomieszczeniach budynku administracyjnego.

§19

Obowiązuje zakaz przemieszczania się Uczestników i Trenerów w budynkach i innych obiektach zamkniętych, za wyjątkiem korzystania z wyznaczonych toalet.

§20

Uczestnicy i Trenerzy oczekujący na swoje zajęcia sportowe mogą przebywać tylko w strefie wyznaczonej przed wejściem głównym do budynku. Osoby te zobowiązane są do zachowania co najmniej dwumetrowego odstępu pomiędzy sobą. Wejście do budynku następuje za zgodą pracownika Hali.

§21

W kwestiach organizacyjnych nie uwzględnionych w dodatkowych wytycznych decyduje Dyrektor OSiR.

DODATKOWE WYTYCZNE DO REGULAMINU HALI SPORTOWEJ “SASKA” WPROWADZONE OD DNIA 30.09.2020 R. NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSCE

§1

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi oraz stosować się do ich postanowień.

§2

Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu oraz dodatkowych wytycznych odpowiadają dyżurujący pracownicy.

§3

Z Hali Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi Hali.

§4

Wejście na Halę jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.

§5

Korzystający z obiektu ma obowiązek poinformowaniu pracowników obiektu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

§6

Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników kiedy znajdują się na wyznaczonym polu treningowym.

§7

Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany, w miejscu oznaczonym, do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk. Istnieje możliwość korzystania ze sprzętu Hali, ale należy o tym fakcie każdorazowo poinformować pracownika Hali przed i po korzystaniu z jakich urządzeń Uczestnik korzystał.

§8

Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, o których mowa w pkt. 6 są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

§9

Na Obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 150 (stu pięćdziesięciu) Uczestników. Do dyspozycji Uczestników jest Duża Hala, ricochet i tenis stołowy.

§10

Obiekt jest czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 22:00, soboty i niedziele w godzinach 7:00 – 22.00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

§11

Wejście na obiekt odbywa się przez wejście główne do budynku od strony ul. Saskiej, a wyjście z obiektu odbywa się poprzez wyjścia ewakuacyjne wskazane przez pracowników Hali.

§12

Klub lub stowarzyszenie sportowe odpowiedzialny za organizację zajęć, jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować swoich członków i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.

§13

W przypadku, gdy osoba indywidualna rozpoczęła zajęcia kolidujące z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi przed ich rozpoczęciem, opuści obiekt na czas ich trwania.

§14

Czas trwania treningu dla Uczestnika indywidualnego wynosi 60 minut, mierzonego od momentu wejścia na obiekt. Po ich upływie Uczestnik zobowiązany jest zakończyć trening.

§15

Po przerwie obowiązującej po określonej 60 minutowej jednostce czasu udostępnienia, pierwszeństwo wejścia na dany Obiekt sportowy mają osoby, które w tej jednostce czasowej nie korzystały z tego obiektu.

§16

Wprowadza się po każdych zakończonych zajęciach 15 minutową przerwę techniczną.

§17

Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub dodatkowych wytycznych przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

§18

Istnieje możliwość dokonania w godzinach 8.00 – 21.00 rezerwacji urządzeń i infrastruktury obiektu zgodnie z cennikiem.

§19

Płatności za usługi zalecana jest kartą płatniczą w recepcji Hali.

§20

Rezerwacji dokonywać można pod numerem telefonu: 22 672 60 77 wew. 101 z wyprzedzeniem co najmniej 1- dniowym.

§21

Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i natrysków w pomieszczeniach budynku administracyjnego.

§22

Obowiązuje zakaz przemieszczania się Uczestników i Trenerów w budynkach i innych obiektach zamkniętych, za wyjątkiem korzystania z toalet w budynku administracyjnym.

§23

Uczestnicy i Trenerzy oczekujący na swoje zajęcia sportowe mogą przebywać tylko w strefie wyznaczonej przed wejściem głównym do budynku. Osoby te zobowiązane są do zachowania co najmniej dwumetrowego odstępu pomiędzy sobą. Wejście do budynku następuje za zgodą pracownika Hali.

§24

W kwestiach organizacyjnych nie uwzględnionych w dodatkowych wytycznych decyduje Dyrektor OSiR.

REGULAMIN KARTY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

§1

Regulamin obowiązuje osoby będące użytkownikami kart Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, dalej „OSiR”.

§2

Karta służy identyfikacji konta klienta OSiR w systemie informatycznym ESOK.

§3

Z karty można korzystać codziennie w obiektach:

 • Pływalnia „Wodnik” przy ul. Bora – Komorowskiego 40 w Warszawie,
 • Pływalnia „Szuwarek” przy ul. Biłgorajskiej 2 w Warszawie,
 • Hala „Saska” przy ul. Saskiej 80 w Warszawie,
 • Hala „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40B w Warszawie.

 • Hala „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40B w Warszawie.
 • §4

  W obiektach oraz na zajęciach obowiązują limity ilościowe, o których informacja znajduje się w recepcjach poszczególnych obiektów. Po przekroczeniu limitów nie ma możliwości korzystania z usług obiektu.

  §5

  Użytkownik karty może korzystać z usług obiektów OSiR w godzinach ich otwarcia oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikami basenów, hal i upewnieniu się o dostępności danych usług.

  §6

  Informacja o zajętości obiektu znajduje się na stronie www.osir.waw.pl.

  §7

  Posiadanie karty nie upoważnia do wejścia na zajęcia lub obiekt poza kolejnością.

  §8

  Zakup karty jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu karty oraz regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR. Użytkownik karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach OSiR.

  §9

  Ceny usług określa cennik obiektów dostępny na stronie www.osir.waw.pl.

  §10

  Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty jest określona w cenniku dostępnym na stronie www.osir.waw.pl.

  §11

  Każda karta posiada indywidualny numer konieczny do identyfikacji jej użytkownika.

  §12

  Kartą może posługiwać się wyłącznie przypisany do niej użytkownik.

  §13

  Przed skorzystaniem z usług obiektu OSiR użytkownik karty jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

  §14

  Karta nie jest środkiem płatniczym.

  §15

  W przypadku utraty karty należy zgłosić się do kasy obiektu OSiR. Wydanie nowej karty jest możliwe po uiszczeniu opłaty za wydanie karty określonej w cenniku dostępnym na stronie www.osir.waw.pl. Nowa karta ma datę ważności jak karta utracona.

  §16

  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach obiektów decyzje podejmuje Dyrektor OSiR.

  Szanowni Klienci,
  zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
  https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
  Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
  ODWIEDŹ NOWY SERWIS

  This will close in 0 seconds

  Skip to content