Menu Zamknij
Slider

BIP Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osir.waw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.06.2020.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedogodności:

  • redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Niektóre archiwalne pliki są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • niektóre zdjęcia o charakterze dekoracyjnym nie posiadają tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • filmy podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.01.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Marciniak, bmarciniak@osir.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 60 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Budynek OSiR Praga Południe m.st. Warszawy, Hala Sportowa “Siennicka”, ul. Siennicka 40B, 04–393 Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Siennickiej 40B.

Dojścia piesze są od Siennickiej, ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Dwernickiego nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości do ok. 2400 m.

Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi, ruchomymi i windami.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m przy ul. Chrzanowskiego – autobusy nr 102, 123, a także przy ul. Dwernickiego – autobusy nr 173, 202, N21, N71.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 700 m: ul. Grochowska – tramwaje nr 3, 6, 9, 22, 24.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Dwernickiego.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Siennickiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”). Recepcja do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC)b

Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I kondygnację służą wyłącznie dla pracowników.

W lokalu jest winda.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz j.w. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Jest system przywoławczy.

Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek OSiR Praga Południe m.st. Warszawy, Pływalnia „Wodnik”, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 40, Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 40.

Dojścia piesze są od ul. gen. Romana Abrahama 10 i ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Stadion znajduje się w odległości do ok. 4500 m.

Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m przystanek “Abrahama 01” autobus nr 147, 411, 507, 509, E-1, N-02.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 2500 m: ul. Grochowska ( przystanek “pl. Szembeka”) tramwaje nr 3, 6, 9, 24.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Janusza Meisnera.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dojście po schodach. Z środku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, pozbawione progów.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).

Recepcja do obsługi klientów usytuowana na piętrze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.

Na parterze po lewej stronie od wejścia usytuowana jest szatnia na ubrania wierzchnie i sklepik z artykułami sportowymi.

Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC). Oznaczenia brajlowskie umieszczone są na szafkach ubraniowych w strefie przebieralni (numery szafek).

Klienci obsługiwani są na pierwszym piętrze budynku. Do recepcji basenu prowadzą proste schody na wprost od wejścia.

Schody łamane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczenia sali fitness.

W lokalu jest winda dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.

Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.

Jest system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek OSiR Praga Południe m.st. Warszawy, Hala Sportowa “Saska”, ul. Saska 80, Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Saskiej 80.

Dojścia piesze są od ul. Saskiej i ul. Angorskiej . Przejścia dla pieszych od ul. Saskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego
pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Stadion znajduje się w odległości do ok. 1600 m.

Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: autobus nr 111, 123, 507, 509, N02, N22, N72.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 350 m: Al. Waszyngtona (przystanek “Berezyńska”) tramwaje nr 9, 24.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Francuskiej.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Saskiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, dojście po schodach. Z boku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, z podjazdem. Dojście do kręgielni po schodach w dół z boku wejścia głównego od strony ul. Saskiej.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).

Recepcja do obsługi klientów usytuowana na parterze, jest przestronna, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Recepcja do obsługi klientów kręgielni usytuowana jest na poziomie -1 bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.

Korytarze na piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).

Klienci obsługiwani są na parterze i poziomie -1 budynku, schody zawijane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczeń kręgielni.

W lokalu jest winda.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.

Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.

Jest system przywoławczy.

Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek OSiR Praga Południe m.st. Warszawy, Pływalnia “Szuwarek”, ul. Biłgorajska 2, Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy ul. Biłgorajskiej 2.

Dojścia piesze są od ul. Biłgorajskiej i ul. Osowskiej . Przejścia dla pieszych od ul. Osowskiej i ul. Biłgorajskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Olszynka Grochowska znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m ul. Szaserów przystanek “Hetmańska” autobus nr 188, 202

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m: ul. Grochowska (przystanek “Kwatery Głównej”) tramwaje nr 3, 6, 9, 24

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy pływalni.

Najbliższy postój taksówek w odległości 1100 m przy Pl. Szembeka.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Biłgorajskiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dojście po schodach i rampie dla wózków. W środku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, pozbawione progów.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).

Recepcja do obsługi klientów usytuowana na parterze, jest przestronna, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.

Na parterze po prawej stronie od wejścia usytuowana jest szatnia na ubrania wierzchnie.

Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

W recepcji i szatni nie ma oznaczeń brajlowskich. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).

Klienci obsługiwani są w recepcji po prawej stronie za szatnią na parterze budynku.

Schody łamane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczenia sali fitness i siłowni.

W lokalu jest winda dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.

Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.

Jest system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek OSiR Praga Południe m.st. Warszawy, Stadion “Podskarbińska”, ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23, Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23.

Dojścia piesze są od ul. Dwernickiego, ul. Podskarbińskiej i ul. Wojciecha Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od. ul. Dwernickiego i ul. Podskarbińskiej posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości ok. 1800 m.

Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m: na ul.Podskarbińskiej przystanek „Podskarbińska 02” autobus nr 173, 311 w kierunku Dworzec Wschodni i w odległości 300 m na ul Dwernickiego autobusy przystanek “RKS Orzeł” autobus nr 173, 202, N21, N71 w kierunku Gocławek Wschodni.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m: ul. Grochowska ( przystanek “Międzyborska 03”) tramwaje nr 3, 6, 22, 24, 26

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od wejścia przy ul. Podskarbińskiej.

Najbliższy postój taksówek w odległości 450 m przy ul. Dwernickiego.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejścia na stadion są oznakowane.

Wejście do pomieszczeń administracyjnych usytuowane jest w budynku przy trybunie głównej na piętrze budynku.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na terenie obiektu.

Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).

Schody służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności i pomieszczeń biurowych obiektu.

Na terenie obiektu nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak jest ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Skip to content