Menu Zamknij
Slider

I. CEL IMPREZY

 1. Uczczenie 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”.
 2. Aktywizacja całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 3. Popularyzacja Lekkiej Atletyki.
 4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 6. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga – Południe oraz OSiR Praga – Południe.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 8. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 9. Promowanie atrakcyjnych terenów i obiektów stadionu do uprawiania rekreacji.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga –Południe m. st. Warszawy.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Mityng odbędzie się w dniu 15.08.2021 r. stadion ,,Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23, początek zawodów, o godzinie 17.

IV. KONKURENCJE

 1. Konkurencje dla zawodników urodzonych w 2005 i starszych:
  1. posiadających licencje zawodniczą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:
   Kobiety – 100 m, 100 m pł, 300 m, 600 m, 2000 m, Pchnięcie Kulą (ciężar kuli obowiązująca dla seniorek- 4 kg), Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal, Rzut Młotem
   Mężczyźni – 100 m, 300 m, 600 m, 800 m, 2000 m, Skok Wzwyż, Skok o Tyczce, Rzut Oszczepem, Rzut Młotem.
  2. nie posiadających licencje zawodniczą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:
   Kobiety – 100 m, 100 m pł, 300 m, 600 m, 2000 m, Pchnięcie Kulą (ciężar kuli obowiązująca dla seniorek- 4 kg), Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal, Rzut Młotem
   Mężczyźni – 100 m, 300 m, 600 m, 800 m, 2000 m, Skok Wzwyż, Skok o Tyczce, Rzut Oszczepem, Rzut Młotem.
 2. Konkurencje dla zawodników urodzonych w 2006-2007 (Młodzicy)
  1. posiadających licencje zawodniczą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:
   Kobiety – 100 m, 300 m, 600 m, Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal.
   Mężczyźni – 100 m, 300 m, 1000 m, Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal.
  2. nie posiadających licencje zawodniczą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:
   Kobiety – 100 m, 300 m, 600 m, Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal.
   Mężczyźni – 100 m, 300 m, 1000 m, Skok Wzwyż, Rzut Oszczepem, Skok w Dal.

 3. Odbędą się również biegi na dystansie 3000 metrów, tylko dla zawodniczek i zawodników nie posiadajacych licencji PZLA – czyli dla amatorów.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do zawodów:
  1. Przez zawodniczki i zawodników posiadających licencje Polskiego Związku Lekkiej Atletyki należy składać w formie elektronicznej przez INTERNETOWY SYSTEM ZGŁOSZEŃ-DOMTEL w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2021 r, do godziny 20:00. W dniu zawodów wykreślenie lub dopisanie zawodnika (po wyrażeniu zgody przez ORGANIZATORA), będzie możliwe 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
  2. Przez zawodniczki i zawodników nie posiadających licencje Polskiego Związku Lekkiej Atletyki należy składać w formie emailowej jzor@wp.pl z podaniem imienia nazwiska, konkurencji i kontaktowego numeru telefonu w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2021 r, do godziny 20:00. W dniu zawodów wykreślenie lub dopisanie zawodnika (po wyrażeniu zgody przez ORGANIZATORA), będzie możliwe 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Wszystkich zawodników obowiązują numery startowe (zgodnie z przepisami PZLA).
 3. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 roku obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu i startu w zawodach spoczywa na Uczestnikach.
 4. Weryfikacja zawodników w celu potwierdzenia startu w konkurencji na 60 minut przed wyprowadzeniem.

VI. NAGRODY

 1. Dla pierwszych 3 zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji zostaną przyznane puchary.

VII. RODO

 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Siennicka 40 B, 04-393 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatora, prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.

VIII. INNE

 1. Organizator zastrzega sobie, gdy zajdzie taka potrzeba, możliwość wykreślenia danego zawodnika z listy startowej.
 2. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału biegu.
 5. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Pomiar czasu prowadzony będzie z użyciem sprzętu elektronicznego, a wyniki zostaną podane na 15’ po każdym z biegów.
Skip to content