Menu Zamknij
PŁYWALNIA "WODNIK"
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin pływalni „Wodnik”

§1

Pływalnia mieszcząca się przy ul. Gen. Romana Abrahama 10  jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

§2

Obiekt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 22.00
w soboty i niedziele 07.00 – 22.00

Hala basenowa jest czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 21.45
w soboty i niedziele 07.00 – 21.45

§3

Klient pływalni ma prawo do korzystania z obiektu w zakresie i czasie zgodnym z wykupioną usługą.

§4

Klient ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem wykupionej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne, oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§5

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
 • w przeszłości naruszające porządek publiczny na terenie pływalni lub przepisy niniejszego regulaminu
§6

Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie pływalni alkoholu oraz środków odurzających.

§7

Cennik usług znajduje się w widocznym miejscu, przy recepcji pływalni i jest zawsze dostępny dla klienta.

§8

Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką i ustawicznym nadzorem pełnoletnich opiekunów.

§9
 1. Dostęp do hali basenowej i szafki ubraniowej, naliczanie należności za pobyt na pływalni i usługi dodatkowe odbywają się przy użyciu osobistego identyfikatora elektronicznego, który pobierany jest w recepcji. Klient przykłada pasek do czytnika i przechodzi przez bramkę wejściową do strefy płatnej.
 2. Za zgubienie identyfikatora elektronicznego pobierana będzie opłata zgodna z Cennikiem Usług OSiR Praga – Południe.
 3. Klient po opuszczeniu hali basenu zobowiązany jest do:
 • pozostawienia otwartej szafki ubraniowej przed zwrotem identyfikatora elektronicznego w recepcji
 • po przyłożeniu paska do czytnika bramki wyjściowej klient powinien  niezwłocznie opuścić strefę płatną przez bramkę wyjściową oraz dokonać ewentualnych dopłat za przekroczony czas pobytu w strefie płatnej i inne usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR Praga-Południe.
§10

Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych oraz grupowych zajęć przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.

§11

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik lub osoba prowadząca zajęcia.

§12

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą ich odstępować innym osobom bez zgody kierownika pływalni

§13

Wstęp do hali basenowej dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach, w stroju kąpielowym oraz w czepku.

§14

Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.

§15

Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego zajęcia.

§16

Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich samych oraz innych przebywających tam osób.

§17

Organizator zawodów /imprez/ zobowiązany jest w ich czasie do przestrzegania regulaminu pływalni.

§18

Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu w pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

§19

Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

§20

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. Naruszanie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu może skutkować zakazem wejścia na teren pływalni i korzystania z usług przez okres trzech miesięcy. Może być skierowana przeciwko nim sprawa na drogę postępowania sądowego.

§21

Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

§22

Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratowników.

§23

Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

 • seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – informacja o zaistniałym wypadku – jest to wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni.
 • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni
§24

Numery telefonów alarmowych:

 • 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe
§25

Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni.

Regulamin korzystania ze strefy odnowy biologicznej (sauny)

§1

Informacje o dostępie do strefy odnowy biologicznej można uzyskać w recepcji.

§2

Informacja o aktualnej liczbie osób przebywających w strefie odnowy podawana jest na podstawie pomiarów czytnika z bramki wejścia/wyjścia do strefy odnowy.
Maksymalna ilość osób przebywających w jednej saunie – 8 osób

§3

Korzystanie ze strefy odnowy biologicznej (2 sauny oraz bicze wodne) możliwe jest po uprzednim przyłożeniu paska do czytnika bramki wejścia/wyjścia strefy odnowy biologicznej.

§4

Za każdy wstęp do strefy odnowy biologicznej doliczana jest opłata ustalona zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd. Płatności rozliczane będą przy wyjściu z pływalni. Przejście do strefy odnowy biologicznej nie powoduje zatrzymania czasu przebywania w hali basenowej.

§5

Bilety ulgowe nie uprawniają do korzystania ze strefy odnowy biologicznej.

§6

Wstęp do strefy odnowy biologicznej umożliwia skorzystanie z sauny oraz natrysków strumieniowych.

§7

W saunach i pod natryskami obowiązuje strój kąpielowy. Sauny i natryski są koedukacyjne.

§8

W saunach korzystamy z ręczników. Siadamy lub kładziemy się tylko i wyłącznie na ręcznikach.

§9

Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem.

§10

Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna i w jego obecności po wcześniejszym wykupieniu odpowiedniej usługi Dzieciom odradzamy korzystanie z sauny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem.

§11

Instrukcje korzystania z sauny umieszczone są bezpośrednio przy saunach.

STREFA DLA UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ – BASEN PŁYWACKI – zasady i ograniczenia

(głębokość niecki 1,40 m – 1,80 m)
§1

Kąpiel przed wejściem do basenu jest obowiązkowa.

§2

Czepek jest obowiązkowy. W przypadku kiedy widoczny jest już zarys włosów czepek staje się obowiązkowy.

§3

W wejściu do basenu obowiązuje zakaz pływania i nurkowania.

§4

Tory lub cała niecka basenowa może być czasowo zarezerwowana na zajęcia zorganizowane. Oznakowane są poprzez tabliczki informacyjne na słupku startowym. Korzystanie w tym czasie przez inne osoby nieuczestniczące w zajęciach jest zabronione.

§5

W basenie pływackim obowiązuje zakaz skoków. Jedynie podczas zajęć prowadzonych na zarezerwowanych torach dopuszcza się skoki tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora.

§6

W basenie pływackim dozwolony jest sprzęt pływacki – duże deski, małe deski „ósemki” oraz płetwy. Jedynie podczas zajęć prowadzonych na zarezerwowanych torach dopuszcza się inne pomoce do doskonalenia pływania.

§7

Na torach obowiązuje ruch prawostronny.

§8

Tory środkowe przewidziane są dla osób szybko pływających. Tory zewnętrzne przewidziane są dla osób słabiej pływających.

§9

Osoby chcące trenować bezdech czy pływanie pod wodą zobowiązane są bezwzględnie do poinformowania ratownika.

§10

Osoby korzystające z wejścia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zobowiązane są do przebywania w pobliżu osoby, którą maja się opiekować. W przypadku nie zajmowania się podopiecznym, wejście takie zostanie potraktowane jako wejście rekreacyjne i zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem OSiR.

§11

Sygnały ostrzegawcze:

 • seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni
 • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni

(Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych)

STREFA DLA NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ – BASEN REKREACYJNY- zasady i ograniczenia

(głębokość niecki do 1,00 m)
§1

Kąpiel przed wejściem do basenu jest obowiązkowa.

§2

Czepek jest obowiązkowy. W przypadku kiedy widoczny jest już zarys włosów czepek staje się obowiązkowy.

§3

Basen rekreacyjny przeznaczony jest do zabawy, relaksacji, ćwiczenia i nauki pływania.

§4

Opiekunowie dzieci poniżej 7-go roku życia zobowiązani są do ustawicznego nadzoru dzieci. Opiekunem dziecka poniżej 7-go roku życia może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

§5

Nie wypożyczamy rękawków, ani żadnych innych zabawek. Znajdujące się u nas przedmioty, są to przedmioty pozostawione przez klientów, były przez nich używane i stanowią ich własność.

§6

Część niecki lub cała niecka basenowa może być czasowo zarezerwowana na zajęcia zorganizowane. Oznakowana jest poprzez tabliczki informacyjne na brzegu basenu. Korzystanie w tym czasie przez inne osoby nieuczestniczące w zajęciach jest zabronione.

§7

W basenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz skoków. Jedynie podczas zajęć prowadzonych na zarezerwowanym obszarze dopuszcza się skoki tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora.

§8

Atrakcje włączane są i wyłączane zgodnie z harmonogramem.

§9

W basenie rekreacyjnym zabrania się używania płetw.

§10

Osoby chcące trenować bezdech czy nurkowanie zobowiązane są bezwzględnie do poinformowania ratownika.

§11

Osoby korzystające z wejścia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zobowiązane są do przebywania w pobliżu osoby, którą mają się opiekować. W przypadku nie zajmowania się podopiecznym, wejście takie zostanie potraktowane jako wejście rekreacyjne i zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem OSiR.

§12

Sygnały ostrzegawcze:

 • seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni
 • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni

(Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych)

Skip to content