Menu Zamknij
PŁYWALNIA "SZUWAREK"
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin pływalni „Szuwarek”

§1

Pływalnia mieszcząca się przy ul. Kwatery Głównej 13  jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

§2

Obiekt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 22.00
w soboty i niedziele 07.00 – 22.00

Hala basenowa jest czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 21.45
w soboty i niedziele 07.00 – 21.45

§3

Klient pływalni ma prawo do korzystania z obiektu w zakresie i czasie zgodnym z wykupioną usługą.

§4

Klient ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem wykupionej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne, oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§5

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
 • w przeszłości naruszające porządek publiczny na terenie pływalni lub przepisy niniejszego regulaminu
§6

Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie pływalni alkoholu oraz środków odurzających.

§7

Cennik usług znajduje się w widocznym miejscu, przy recepcji pływalni i jest zawsze dostępny dla klienta.

§8

Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką i ustawicznym nadzorem pełnoletnich opiekunów.

§9
 1. Dostęp do hali basenowej i szafki ubraniowej, naliczanie należności za pobyt na pływalni i usługi dodatkowe odbywają się przy użyciu osobistego identyfikatora elektronicznego, który pobierany jest w recepcji. Klient przykłada pasek do czytnika i przechodzi przez bramkę wejściową do strefy płatnej.
 2. Za zgubienie identyfikatora elektronicznego pobierana będzie opłata zgodna z Cennikiem Usług OSiR Praga – Południe.
 3. Klient po opuszczeniu hali basenu zobowiązany jest do:
 • pozostawienia otwartej szafki ubraniowej przed zwrotem identyfikatora elektronicznego w recepcji
 • po przyłożeniu paska do czytnika bramki wyjściowej klient powinien  niezwłocznie opuścić strefę płatną przez bramkę wyjściową oraz dokonać ewentualnych dopłat za przekroczony czas pobytu w strefie płatnej i inne usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR Praga-Południe.
§10

Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych oraz grupowych zajęć przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.

§11

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

§12

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą ich odstępować innym osobom bez zgody kierownika pływalni.

§13

Wstęp do hali basenowej dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach, w stroju kąpielowym oraz w czepku.

§14

Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.

§15

Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego zajęcia.

§16

Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich samych oraz innych przebywających tam osób.

§17

Organizator zawodów /imprez/ zobowiązany jest w ich czasie do przestrzegania regulaminu pływalni.

§18

Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu w pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

§19

Wszystkie przedmioty wartościowe, dokumenty, pieniądze, biżuterię, telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty należy złożyć w depozycie.

§20

Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

§21

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. Naruszanie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu może skutkować zakazem wejścia na teren pływalni i korzystania z usług przez okres trzech miesięcy. Może być skierowana przeciwko nim sprawa na drogę postępowania sądowego.

§22

Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

§23

Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratowników.

§24

Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

 • seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – informacja o zaistniałym wypadku – jest to wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni.
 • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni
§25

Numery telefonów alarmowych:

 • 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe
§26

Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

Organizator – OSiR Praga Płd m. st. Warszawy ul. Siennicka 40

Miejsce zajęć – Pływalnia „Szuwarek” ul Kwatery Głównej 13

§1

Wszystkie zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona, nazwiska oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia uczestników zajęć.

§2

Terminy zajęć, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku odwołania zajęć nowy termin zostanie podany przed zakończeniem trwania cyklu zajęć, a zmiana ta zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć rekreacyjnych, dostępnym w recepcji.

§3

W zajęciach grupowych można uczestniczyć wyłącznie w dniu i godzinie określonej w harmonogramie zajęć. Wybór grupy i terminu następuje w momencie podpisania niniejszego regulaminu. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania można uczestniczyć wyłącznie po wykupieniu karnetu. W przypadku pozostałych zajęć można wykupić również bilet jednorazowy zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.

§4

Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy tj. deski, łapki, pływaki itp. Uczestnik musi posiadać czepek strój kąpielowy itp.

§5

Uczestnik ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem świadczonej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§6

W miejscu prowadzenia zajęć znajduje się sprzęt ratunkowy zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 57 z 7 czerwca 1997 r.

§7

Cena zajęć jest określona w cenniku OSiR Praga Płd, dostępnym w recepcji. Zakres zajęć jest określony w założeniach merytorycznych dla poszczególnych zajęć, dostępnych w recepcji.

§8

W początkowym okresie sprzedaży karnetów (określonym przez organizatora) na zajęcia grupowe, prowadzona jest sprzedaż karnetów wyłącznie klientom kontynuującym uczestnictwo w zajęciach. Wyjątek stanowią zajęcia w nowo utworzonych grupach. Od wyznaczonego przez organizatora dnia prowadzona jest sprzedaż karnetów na zajęcia rekreacyjne wszystkim zgłaszającym się klientom. W celu zakwalifikowania uczestnika na właściwy etap zajęć jest on zobligowany do wzięcia udziału w bezpłatnym teście sprawdzającym w terminie uzgodnionym w recepcji. Wniesienie stosownej opłaty jest jedyną formą rezerwacji i gwarancji uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.

§9

Każda grupa licząca maksymalnie 15 osób prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia mniej niż 10 karnetów w danej grupie, organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy a osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez OSiR Praga Płd usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.

§10

Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed przejściem przez bramkę oraz posiadania czepków na hali basenowej. Niemowlaki i małe dzieci muszą mieć czepki oraz pieluszki przystosowane do pływania na basenie. Wstęp na halę basenową jest możliwy wyłącznie w stroju kąpielowym.
 • Na podstawie jednego karnetu na halę basenową może wejść tylko jedna osoba.
 • Z karnetu ulgowego może skorzystać osoba posiadająca uprawnienia do ulgi zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • Ważność karnetu upływa w dniu ostatnich zajęć. Harmonogram zajęć znajduje się w recepcji pływalni.
 • Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi (z wyjątkiem przyczyny: rozwiązania grupy) nie jest możliwa.
 • Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana, Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 • Zajęcia z niemowlakami. By umożliwić obojgu rodzicom uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych z niemowlakami, istnieje możliwość wykupienia jednego biletu w cenie 10 zł / 75 min. Oferta ta ważna jest tylko podczas zajęć z instruktorem na dzień i godzinę zgodną z karnetem. Po przekroczeniu czasu 75 min nastąpi dopłata zgodna z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • Zajęcia z przedszkolakami. W zajęciach bierze udział pełnoletni opiekun dziecka asekurujący dziecko podczas wykonywania ćwiczeń w basenie. Opiekun ma zapewniony bezpłatny wstęp na pływalnie tylko podczas zajęć z instruktorem w dniu i godzinie zapisanej na karnecie. W przypadku wykorzystywania karnetu w innym terminie, opiekun zobowiązany jest wykupić osobny bilet wstępu na pływalnię zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • Opiekunowie tylko pomagający dzieciom przy przebieraniu otrzymują pasek, który upoważnia do wejścia do szatni ( limit czasu 30 min ) po przekroczeniu czasu opłata – zgodna z cennikiem OSiR.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych mają doliczone do karnetu dodatkowe 30 min. czasu na przebranie się, wzięcie prysznicu przed i po zajęciach. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata zgodna z cennikiem OSiR Praga Płd.
 • W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu zastrzegamy sobie możliwość wykluczenia danego uczestnika z zajęć bez możliwości zwrotu opłaty.
Skip to content