Najem/dzierżawa nieruchomości

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

Aktualne:

brak

 Zakończone / odwołane:

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

Warszawa, 01.04.2020 r. 

Dzierżawa nieruchomości gruntowych (G):

  1. Zasady dzierżawy nieruchomości gruntowych określa Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r. zmienione Zarządzeniem 1213/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03.08.2018 r.
  2. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik „wykaz nieruchomości gruntowych”.
  3. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 5.
  4. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik „wniosek”.
  5. Jeżeli w terminie 21 dni od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się przetarg (konkurs ofert).
  6. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres kkijak@osir.waw.pl.  Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Kijak, tel: 22 870 13 27 w. 113
  7. Nieruchomości zostaną przekazane do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik „wzór umowy”.

 

Załączniki:


Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (04-393) przy ul. Siennickiej 40, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres iod@osir.waw.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (04-393), ul. Siennicka 40

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.