Regulamin

REGULAMIN

Stadionu Lekkoatletycznego Podskarbińska

 

1. Stadion Lekkoatletyczny w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej14 jest ogólnodostępnym obiektem Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy.

2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 6:00 – 22:00 w terminie 15 marzec – 15 październik oraz w godzinach 7.00 – 21.00 w terminie 16 październik – 14 marzec. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora obiektu (imprezy sportowe i eventy, święta, przerwy technologiczne, awarie, itp.).

4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

5. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy, którzy składają stosowne oświadczenia.

6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

7. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi. W przypadku, gdy osoba indywidualna rozpoczęła zajęcia kolidujące z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi przed ich rozpoczęciem, opuści obiekt na czas ich trwania.

8. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.

9. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją OSiR.

10. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy cywilnoprawnej.

11. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych w umowie pomiędzy OSiR-em a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.

12. Istnieje możliwość rezerwacji urządzeń i infrastruktury obiektu zgodnie z cennikiem.

13. Osoby dokonujące rezerwacji zgodnie z zasadami pkt. 12 mają bezwzględne pierwszeństwo do korzystania z zarezerwowanej infrastruktury przed osobami takiej rezerwacji nie posiadającymi.

14. W przypadku kolizji miejsca lub/i terminu w przypadkach wymienionych w pkt. 13, osoby nie posiadające rezerwacji są zobowiązane do odstąpienia z korzystania z urządzeń obiektu.

15. Rezerwacji dokonywać można pod numerem telefonu:……………………………………………….

16. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.

17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b) wstępu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,

c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,

d) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

e) wprowadzania i przebywania zwierząt,

f) hałasowania,

g) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio przy bieżni stadionu,

h) niszczenia urządzeń i sprzętu,

i) fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora OSiR.

18. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

19. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.

20. Ze stadionu mogą korzystać osoby:

a) wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,

b) będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze stadionu.

21. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

22. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

23. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.

24. Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

25. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

26. Wejście na stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania ze stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.

27. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu oraz zastrzeżenia do jego funkcjonowania, jak również wszelkie zdarzenia niepożądane, należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.

28. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z obiektu – Kierownik obiektu może zakazać korzystania z obiektu.

29. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone OSiR – owi i osobom trzecim.

30. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

31. Administracja obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. wniesione na teren obiektu. Obiekt nie posiada szafek depozytowych i innych podobnych umożliwiających zabezpieczenia rzeczy wniesionych na teren obiektu.

32. Ośrodek Sportu i Rekreacji przetwarza dane osobowe klientów w zakresie wizerunku, szkoły i klubu, uprzednio informując o fotografowaniu/nagrywaniu imprez/zawodów, wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe, itp.) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

33. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

34. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Stadionu Lekkoatletycznego Podskarbińska można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 w administracji obiektu.

35. Dyrektor OSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Warszawie przy ulicy Siennickiej 40 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Dyrektora.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR.