RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest: Dyrektor OSiR Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Sporu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z pomocą adresu email: iod@osir.waw.pl, tel. (22) 870-13-60.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji celów statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania do czasu ustania celu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  odmowa świadczenia usługi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.