Regulamin

REGULAMIN ,,BIEG SUPER TATY” – 2018 r.

REGULAMIN „BIEG Z TATĄ” DLA DZIECI – 2018 r.

 

 I. ORGANIZATOR

Organizatorem ,,Bieg Super Taty” oraz ,,Bieg z Tatą” dla dzieci jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, zwane dalej zamiennie ,,OSiR Praga – Południe” z siedzibą w Warszawie, 04-393 przy ulicy Siennickiej 40.

 

II. CELE

 1. Aktywizacja społeczna całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga – Południe oraz OSiR Praga – Południe.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r. w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

 

IV. TRASA I GODZINY STARTU

 1. Dla biegaczy na dystansie 5 km Bieg Super Taty, start będzie miał miejsce na ul. Józefa Dwernickiego. Meta będzie znajdować się na ul. Siennickiej. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami.

Bieg Super Taty rozgrywany jest w dystansie 5 km w kategorii biegaczy, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

 1. Dystans ok. 1 km obowiązuje w biegu dzieci „Bieg z Tatą”.
 2. Trasa na 5 km posiada atest PZLA.
 3. Trasa będzie oznaczona znakami co 1 kilometr.
 4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Start nastąpi w godzinach:

Bieg z Tatą – bieg dzieci z tatą lub opiekunem. Starty wspólne w trzech kategoriach wiekowych:

 • 10:00 do 10.15 – I bieg – dzieci od rocznika 2010 i starsze;
 • 10:16 do 10:30 – II bieg – dzieci od rocznika 2006 – 2011;
 • 10:31 do 10:45 – III bieg – dzieci od rocznika 2012 – 2018 w tym w wózkach

Bieg Super Taty start z czterech stref startowych:

 • 11:00 do 11:02 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
 • 11:03 do 11:05 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 do 24:59
 • 11:06 do 11:08 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
 • 11:09 do 11:11 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

 

V. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę od startu ostatniego zawodnika.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 4. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 5. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń można dokonywać:
  • osobiście w biurze zawodów w siedzibie OSiR Praga – Południe przy ul. Siennickiej 40,
  • drogą elektroniczną – internetową na stronie www.osir.waw.pl
 2. Liczba Uczestników ograniczona jest do 1000 osób (w tym maksymalnie do 300 dzieci).
 3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 25 maja od godz. 00:01 do dnia 23 czerwca br. do godz. 23:59, odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 23 czerwca w biurze zawodów.
 4. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 1000 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
 7. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 8. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 9. Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka zmiana możliwa będzie w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
 • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego i przekazanie do Organizatora Biegu karty zgłoszeniowej w dniu odbioru pakietu startowego lub podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów;
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej również „opłatą startową”).
  1. Prawo uczestnictwa w Biegu Super Taty na dystansie 5 km mają osoby urodzone w 2006 roku i starsze. Dzieci z rocznika 2000 i młodsze mogą startować w biegu dzieci Biegu z Tatą.
  2. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
  3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
  4. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
  5. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

 

VIII. OPŁATY

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 25 maja do dnia 23 czerwca włącznie – 39,00 zł za pakiet
 • w dniu 24 czerwca – 50,00 zł.
  1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  2. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
  3. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1948 i starsze.
  4. Opłat można dokonywać za pomocą:
   • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych,
   • gotówką w biurze zawodów.
  5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie czynne w siedzibie OSiR Praga – Południe w Warszawie ul. Siennicka 40, od 23 czerwca do 24 czerwca 2018 roku w następujących porach:
 • sobota (23 czerwca) w godzinach 10:00 – 20:00;

 

 1. W dniu zawodów, 24 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 7.00 – 9.00 w biurze zawodów. Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godz. 7.00 – 09.00 pod ww. adresem.

 

X. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.

 

XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników. W systemie nadany zostanie przez Organizatora numer startowy. Organizator przed uruchomieniem biura zawodów prześle zawodnikowi SMS lub email z nadanym numerem startowym oraz kartę zgłoszeniową w momencie zamknięcia zapisów. W przypadku nie otrzymania informacji od Organizatora, Zawodnik musi wejść na swoje konto w edycję zgłoszenia i sam taką kartę zgłoszeniową musi pobrać. Karta zgłoszenia oraz numer startowy jest potrzebny podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Karta zgłoszenia będzie również dostępna wydrukowana w biurze zawodów w razie, gdyby zawodnik zapomniał jej ze sobą.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać kartę zgłoszeniową Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Dodatkowo osoba zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy tylko w dniu 23 czerwca br. w godzinach pracy biura zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 23 czerwca do dnia 24 czerwca w godzinach pracy biura zawodów. 

 

XII.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zmianami).

 

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  • biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 2. Czas osiągnięty w biegu dzieci Biegu z Tatą zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 3. Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów.
 4. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

 

XIV. BIEG DZIECI Z TATĄ

 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci:

– rocznik 2012 – 2018 r.

– rocznik 2006 – 2011 r.

– rocznik 2010 i starsze

 1. Długość trasy wynosi ok. 1000 metrów.
 2. Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych dzieci. Dziecko powinno biec w parze z tatą lub innym opiekunem.
 3. Start na ul. Józefa Dwernickiego, z pierwszej linii startują dzieci starsze. Meta znajduje się na ul. Siennickiej. Miejsce startu i mety pokrywają się z miejscami startu i mety uczestników Biegu Super Taty.
 4. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren Hali Sportowej Siennicka przy ul. Siennickiej 40.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Podpisując kartę zgłoszeniową lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika – rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci Bieg z Tatą do dnia 23.06.2018 r. zawierający koszulkę wynosi 39,00 zł, a bez koszulki 20,00 zł w dniu 24.06.2018 r. koszt pakietu to 50,00 zł.
 8. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy i opcjonalnie pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 9. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 25 maja do dnia 23 czerwca br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 23 czerwca w biurze zawodów w godz. 10.00 – 20.00. W dniu zawodów, 24 czerwca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 7.00 – 9.00 w biurze zawodów.
 10. Opłat można dokonywać:
 • szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 1 dni roboczego od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
 • gotówką w biurze zawodów,
  1. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
  2. W dniu biegu, w Hali Sportowej Siennicka przy ul. Siennickiej 40, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
  3. Czas osiągnięty w biegu dzieci „Bieg z Tatą” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora:
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. Zgłoszenie zdarzeń medycznych w czasie trwania biegu i pikniku pod specjalnym nr telefonu 887 201 112.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Osoby nieletnie uczestniczące w wydarzeniu rekomenduje się aby były pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. OSiR Praga – Południe nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.osir.waw.pl
 8. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.