Jesteś tutaj:

Dzień: 4 listopada 2016

REGULAMIN PŁYWALNI

§ 1

Pływalnia mieszcząca się przy ul. Kwatery Głównej 13 jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

§ 2

Pływalnia jest czynna w godzinach:

od poniedziałku do piątku      06.00 – 22.00

w soboty i niedziele                07.00 – 22.00

§ 3

Klient pływalni ma prawo do korzystania z obiektu w zakresie i czasie zgodnym z wykupioną usługą.

§ 4

Klient ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem wykupionej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne, oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.

§ 5

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

§ 6

Cennik usług znajduje się w widocznym miejscu, przy recepcji pływalni i jest zawsze dostępny dla klienta.

§ 7

Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.

§ 8

 1. Dostęp do hali basenowej, naliczanie należności za pobyt na pływalni i usługi dodatkowe odbywają się przy użyciu osobistego identyfikatora elektronicznego, który pobierany jest w recepcji.
 2. Klucz do osobistych szafek ubraniowych pobierany jest razem z identyfikatorem w recepcji.
 3. Za zgubienie identyfikatora elektronicznego lub kluczyka do szafki osobistej pobierana będzie opłata zgodna z Cennikiem Usług OSiR Praga Południe.
 4. Klient po opuszczeniu hali basenu zobowiązany jest do:
 • zwrotu transpondera elektronicznego i kluczyka od szafki ubraniowej do recepcji
 • uiszczenia w kasie opłaty zgodnej z Cennikiem Usług OSiR Praga Południe

§ 9

Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych oraz grupowych zajęć przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.

§ 10

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik lub osoba prowadząca zajęcia.

§ 11

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą ich odstępować innym osobom bez zgody kierownika pływalni.

§ 12

Wstęp do hali basenowej dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach, w stroju kąpielowym oraz w czepku.

§ 13

Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.

§ 14

Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego zajęcia.

§ 15

Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich samych oraz innych przebywających tam osób.

§ 16

Organizator zawodów /imprez/ zobowiązany jest w ich czasie do przestrzegania regulaminu pływalni.

§ 17

Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

§ 18

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. Może być skierowana przeciwko nim sprawa na drogę postępowania sądowego.

§ 19

Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 20

Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratowników.

§ 21

Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji pływalni.

 

W naszej siłowni znajdują się urządzenia i stanowiska do ćwiczeń:
 • do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej
 • do ćwiczeń mięśni grzbietu
 • do ćwiczeń mięśni nóg
 • do ćwiczeń mięśni ramion
 • do ćwiczeń mięśni naramiennych
 • do ćwiczeń mięśni brzucha, w tym specjalne do ćwiczeń skośnych
Posiadamy także urządzenia do ćwiczeń aerobowych:

Bieżnia z regulowaną prędkością do 16km/h, kątem nachylenia 0-15%, zaopatrzona w komputer mierzący i pokazujący: czas trwania biegu, dystans, spalane kaloerie, prędkość biegu i kąt nachylenia bieżni. Komputer umożliwia zaprogramowanie treningu interwałowego.
Stepper z regulacją szybkości chodu od 25 do 160 kroków na minutę. Komputer pokazuje: prędkość chodu, ilość spalanych kalorii, czas ćwiczenia, wysokość wejścia. Posiada 12 programów, które można wybrać oraz umożliwia zaprogramowanie treningu interwałowego.
Rowerek poziomy z regulacją elektroniczną zakresu pracy od 50 do 320 W. Posiada komputer rejestrujący: obciążenie, dystans, czas trwania ćwiczenia, obroty, ilość spalanych kalorii. Komputer umożliwia zaprogramowanie 12 różnych treningów.
OrbiTrek z regulacją obciążenia i rejestracją prędkości, czasu trwania ćwiczenia, ilości spalanych kalorii i tempa ćwiczenia.


Zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody nr SB/21122/03/2017 oraz SB/21500/03/2017 z dnia  15 marca 2017r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane woda jest zdatna do kąpieli.

 

 

Do góry

EnglishFrenchPolishRussian