Jesteś tutaj:

Miesiąc: Listopad 2016

REGULAMIN

Środowiskowej Hali Sportowej „Saska”  

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hali sportowej „Saska” oraz sprzętów, które w niej się znajdują.
 2. Hala „Saska”, zwana w dalszej części Regulaminu Obiektem, zarządzana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwany w dalszej części Regulaminu OSiR. Obejmuje: halę sportową, kręgielnię, siłownię, ricochet i małą salę .
 3. Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów funkcjonujących w Obiekcie, których dotyczy wykupiona usługa.
 4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli, informacja o godzinach otwarcia Obiektu jest dostępna przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej.
 5. Czas otwarcia Obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od OSiR. Informacje o zmienionych godzinach pracy znajdować się będą na stronie internetowej OSiR.
 6. Klientem Obiektu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu jedynie pod nadzorem/opieką rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, trenerów, instruktorów, z zastrzeżeniem obostrzeń zawartych w pozostałych Regulaminach obowiązujących w Obiekcie.
 8. Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 9. Dodatkowo każdy uczestnik zajęć stałych ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Druk oświadczenia jest dostępny w recepcji Obiektu.
 10. Klient może korzystać z usług dostępnych w Obiekcie w godzinach otwarcia, na podstawie karnetu, biletu jednorazowego, karnetu promocyjnego lub stosownej umowy.
 11. Ceny wszystkich usług oferowanych w Obiekcie określa Cennik.
 12. Wejście i wyjście na płytę hali sportowej jest ściśle określone godzinowo i nie dopuszcza się wydłużania zajęć bez zgody pracownika Obiektu.
 13. W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Obiektu, w których prowadzone są zajęcia sportowe zobowiązane są do używania stroju sportowego oraz zmiany obuwia na obuwie sportowe.
 15. Osoby ćwiczące w Obiekcie mają prawo korzystać ze sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za zgodą instruktora lub pracownika obsługi hali.
 16. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 17. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz pracowników OSiR.
 18. W Obiekcie obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa m.in. w zakresie p.poż., bhp
 19. Na terenie Obiektu obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy zajęć, w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody.
 20. Za grupy zorganizowane, odbywające zajęcia w Obiekcie, pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /szkoły, nauczyciele, instruktorzy itp./ zarówno za prawidłową organizację zajęć, jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
 21. Uczniowie szkół, przedszkoli, zawodnicy klubów mogą wejść do poszczególnych pomieszczeń hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
 22. W przypadku zawodów lub imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych, za bezpieczeństwo i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Obiektu odpowiedzialny jest Organizator.
 23. Na terenie całego Obiektu zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, innych środków odurzających, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wprowadzania rowerów,
 • handlu i akwizycji,
 • naklejania i pozostawiania reklam bez stosownej umowy,
 • wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe,
 • używania sprzętu i urządzeń w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • samodzielnego dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych, sanitarnych, CO i wentylacyjnych
 1. OSiR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zajęciach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 2. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę Obiektu.
 3. OSiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych /reklamowych/ zdjęć, nagrań wykonanych na terenie Obiektu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez organizowanych przez Obiekt wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta za jego wiedzą i zgodą. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Obiektu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Obiekcie.
 4. Po uzyskaniu zgody osób, których dane dotyczą, OSiR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły, klubu również do celów promocyjnych /strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe/.
 5. Dokonywanie na terenie Obiektu rejestracji obrazu i dźwięku dozwolone jest tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Obiektu.
 6. Nie przestrzeganie porządku publicznego i postanowień Regulaminów przez Klientów oraz inne osoby przebywające w Obiekcie skutkować może usunięciem z Obiektu.
 7. W razie stwierdzenia przez Kierownictwo Obiektu uchybień w prowadzeniu zajęć i niestosowania się do niniejszego Regulaminu Kierownictwo OSiR może zakazać korzystania z Obiektu.
 8. Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej do Kierownika Obiektu poprzez sekretariat.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Obiektu może odbywać się tylko na podstawie zawartej umowy.
 10. OSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OSiR.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

Ricochet jest odmianą Squash-a, która zdobywa coraz to większą popularność w Europie w tym także w Polsce. To uniwersalna gra dla wszystkich! Grę w ricocheta prowadzą dwie lub cztery osoby. Bardzo dynamiczna, o prostych regułach, wpływająca doskonale zarówno na kondycję fizyczną, jak i samopoczucie grających. Najważniejsza w niej nie jest siła, ale inteligencja, zmysł przewidywania i szybkość reakcji. Pobudza serce i układ krążenia, doskonali refleks. Nie przeciążając nadmiernie poprawia sprawność ruchową.

Hala Sportowa „SASKA” dysponuje profesjonalną siłownią z najwyższej klasy urządzeniami do ćwiczeń. Na siłowni obecni są także trenerzy, którzy zawsze służą pomocą wszystkim ćwiczącym.

 

 

 

Największą atrakcją Hali Sportowej „SASKA” jest dziesięciotorowa kręgielnia. Przystosowana jest ona zarówno do gry rekreacyjnej jak również do przeprowadzania profesjonalnych zawodów.
Nasza kręgielnia jest idealnym miejscem do zorganizowania urodzin czy imprez integracyjnych. Zapewniamy profesjonalną obsługę i przystępne ceny.

 

HALA SPORTOWA:

 • ma powierzchnię ok. 1100 m2
 • wyposażona jest w  pełnowymiarowe boiska do piłki halowej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki
 • znajduje się w niej także  widownia na ok. 200 miejsc
 • obiekt posiada zaplecze szatniowo-sanitarne umożliwiające jednoczesną, komfortową obsługę ok. 160 osób
 • wyposażenie pozwalające na organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych, festynów, imprez rekreacyjnych, prezentacji, koncertów, szkoleń, targów i wielu innych

REGULAMIN

Środowiskowej Hali Sportowej „Siennicka”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hali sportowej „Siennicka” oraz sprzętów, które w niej się znajdują.
 2. Hala „Siennicka”, zwana w dalszej części Regulaminu Obiektem, zarządzana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwany w dalszej części Regulaminu OSiR. Obejmuje: halę sportową, małą salę, siłownię, ściankę wspinaczkową i bieżnię lekkoatletyczną.
 3. Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów funkcjonujących w Obiekcie, których dotyczy wykupiona usługa.
 4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli, informacja o godzinach otwarcia Obiektu jest dostępna przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej.
 5. Czas otwarcia Obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od OSiR. Informacje o zmienionych godzinach pracy znajdować się będą na stronie internetowej OSiR.
 6. Klientem Obiektu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu jedynie pod nadzorem/opieką rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, trenerów, instruktorów, z zastrzeżeniem obostrzeń zawartych w pozostałych Regulaminach obowiązujących w Obiekcie.
 8. Zakup oraz korzystanie z wybranych usług w Obiekcie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 9. Dodatkowo każdy uczestnik zajęć stałych ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Obiektu oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Druk oświadczenia jest dostępny w recepcji Obiektu.
 10. Klient może korzystać z usług dostępnych w Obiekcie w godzinach otwarcia, na podstawie karnetu, biletu jednorazowego, karnetu promocyjnego lub stosownej umowy.
 11. Ceny wszystkich usług oferowanych w Obiekcie określa Cennik.
 12. Wejście i wyjście na płytę hali sportowej jest ściśle określone godzinowo i nie dopuszcza się wydłużania zajęć bez zgody pracownika Obiektu.
 13. W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, bramki itp.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Obiektu, w których prowadzone są zajęcia sportowe zobowiązane są do używania stroju sportowego oraz zmiany obuwia na obuwie sportowe.
 15. Osoby ćwiczące w Obiekcie mają prawo korzystać ze sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za zgodą instruktora lub pracownika obsługi hali.
 16. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 17. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu oraz pracowników OSiR.
 18. W Obiekcie obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa m.in. w zakresie p.poż., bhp.
 19. Na terenie Obiektu obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy zajęć, w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody.
 20. Za grupy zorganizowane, odbywające zajęcia w Obiekcie, pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /szkoły, nauczyciele, instruktorzy itp./ zarówno za prawidłową organizację zajęć, jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
 21. Uczniowie szkół, przedszkoli, zawodnicy klubów mogą wejść do poszczególnych pomieszczeń hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
 22. W przypadku zawodów lub imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych, za bezpieczeństwo i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Obiektu odpowiedzialny jest Organizator.
 23. Na terenie całego Obiektu zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, innych środków odurzających, a także wstępu do Obiektu pod ich wpływem,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wprowadzania rowerów,
 • handlu i akwizycji,
 • naklejania i pozostawiania reklam bez stosownej umowy,
 • wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe,
 • używania sprzętu i urządzeń w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • samodzielnego dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych, sanitarnych, CO i wentylacyjnych
 1. OSiR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zajęciach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 2. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę Obiektu.
 3. OSiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych /reklamowych/ zdjęć, nagrań wykonanych na terenie Obiektu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez organizowanych przez Obiekt wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta za jego wiedzą i zgodą. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Obiektu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Obiekcie.
 4. Po uzyskaniu zgody osób, których dane dotyczą, OSiR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły, klubu również do celów promocyjnych /strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe/.
 5. Dokonywanie na terenie Obiektu rejestracji obrazu i dźwięku dozwolone jest tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Obiektu.
 6. Nie przestrzeganie porządku publicznego i postanowień Regulaminów przez Klientów oraz inne osoby przebywające w Obiekcie skutkować może usunięciem z Obiektu.
 7. W razie stwierdzenia przez Kierownictwo Obiektu uchybień w prowadzeniu zajęć i niestosowania się do niniejszego regulaminu Kierownictwo OSiR może zakazać korzystania z Obiektu.
 8. Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej do Kierownika Obiektu poprzez sekretariat.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Obiektu może odbywać się tylko na podstawie zawartej umowy.
 10. OSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OSiR.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Ścianka wspinaczkowa posiada kilkanaście dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Ponadto dysponujemy także małą ścianką do nauki wspinaczki dla dzieci. Wyposażenie ścianki pozwala na organizowanie zajęć i zawodów wspinaczkowych zarówno dla amatorów jak i zawodników wyczynowych.


Zajęcia z instruktorem odbywają się w okresie od 02 stycznia do 31 maja 2017 r. oraz od 02 października do 23 grudnia 2017 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

poniedziałki i środy: 17:30 – 20:00

wtorki i czwartki: 16:30 – 19:00

soboty: 13:00 – 15:00

Możliwe jest wspinanie się dzieci pod opieką instruktora lub przeszkolonego rodzica – zapewniamy pełną asekurację.

Treningi dla uprawnionych możliwe są codziennie od 8:00 do 22:00.

 

Urządzenia i stanowiska do ćwiczeń:

 mięśni klatki piersiowej, w tym 2 z wolnymi ciężarami
 mięśni grzbietu, w tym 3 z wolnymi ciężarami
 mięśni nóg, w tym 2 z wolnymi ciężarami
mięśni ramion (zginacze i prostowniki), w tym 2 z wolnymi ciężarami
 mięśni naramiennych, w tym 2 z wolnymi ciężarami
 mięśni brzucha, w tym 1 specjalne do ćwiczeń skośnych

Posiadamy także urządzenia do ćwiczeń aerobowych:

Bieżnia z regulowaną prędkością do 16km/h, kątem nachylenia 0-15%, zaopatrzona w komputer mierzący i pokazujący: czas trwania biegu, dystans, spalane kaloerie, prędkość biegu i kąt nachylenia bieżni. Komputer umożliwia zaprogramowanie treningu interwałowego.
Stepper z regulacją szybkości chodu od 25 do 160 kroków na minutę. Komputer pokazuje: prędkość chodu, ilość spalanych kalorii, czas ćwiczenia, wysokość wejścia. Posiada 12 programów, które można wybrać oraz umożliwia zaprogramowanie treningu interwałowego.
Rowerek poziomy z regulacją elektroniczną zakresu pracy od 50 do 320 W. Posiada komputer rejestrujący: obciążenie, dystans, czas trwania ćwiczenia, obroty, ilość spalanych kalorii. Komputer umożliwia zaprogramowanie 12 różnych treningów.
Trek z regulacją obciążenia i rejestracją prędkości, czasu trwania ćwiczenia, ilości spalanych kalorii i tempa ćwiczenia.
Rowerek stacjonarny
z regulacją obciążenia rejestrujący: czas ćwiczenia, tempo, prędkość, dystans i spalane kalorie.

Do góry

EnglishFrenchPolishRussian