Regulamin

REGULAMIN PŁYWALNI

§ 1
Pływalnia mieszcząca się przy ul. Gen. Abrahama 10 jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
§ 2
Pływalnia jest czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku 06.00 – 22.00
w soboty i niedziele 07.00 – 22.00.
§ 3
Klient pływalni ma prawo do korzystania z obiektu w zakresie i czasie zgodnym z wykupioną usługą.
§ 4
Klient ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem wykupionej usługi, zapewniającej mu: bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne, oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów pływania.
§ 5
Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
– z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
– z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
– których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia,
– których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§ 6
Cennik usług znajduje się w widocznym miejscu, przy recepcji pływalni i jest zawsze dostępny dla klienta.
§ 7
Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.
§ 8
1. Dostęp do hali basenowej i szafki ubraniowej, naliczanie należności za pobyt na pływalni i usługi dodatkowe odbywają się przy użyciu osobistego identyfikatora elektronicznego, który pobierany jest w recepcji.
2. Za zgubienie identyfikatora elektronicznego pobierana będzie opłata zgodna z Cennikiem Usług OSiR Praga Południe.
3. Klient po opuszczeniu hali basenu zobowiązany jest do:
– pozostawienia otwartej szafki ubraniowej przed zwrotem identyfikatora elektronicznego w recepcji
– uiszczenia w kasie opłaty zgodnej z Cennikiem Usług OSiR Praga Południe.
§ 9
Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych oraz grupowych zajęć przez osoby nieupoważnione przez kierownictwo pływalni.
§ 10
Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik lub osoba prowadząca zajęcia.
§ 11
Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą ich odstępować innym osobom bez zgody kierownika pływalni.
§ 12
Wstęp do hali basenowej dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach, w stroju kąpielowym oraz w czepku.
§ 13
Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.
§ 14
Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego zajęcia.
§ 15
Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich samych oraz innych przebywających tam osób.
§ 16
Organizator zawodów /imprez/ zobowiązany jest w ich czasie do przestrzegania regulaminu pływalni.
§ 17
Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
§ 18
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. Może być skierowana przeciwko nim sprawa na drogę postępowania sądowego.
§ 19
Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
§ 20
Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń ratowników.
§ 21
Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji pływalni.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY ODNOWY BIOLOGICZNEJ (SAUNA)

§ 1
Informacje o dostępie do strefy odnowy biologicznej można uzyskać w recepcji.
§ 2
Informacja o aktualnej liczbie osób przebywających w strefie odnowy podawana jest na podstawie pomiarów czytnika z bramki wejścia/wyjścia do strefy odnowy.
Maksymalna ilość osób przebywających w jednej saunie – 8 osób
§ 3
Korzystanie ze strefy odnowy biologicznej (2 sauny oraz bicze wodne) możliwe jest po uprzednim przyłożeniu paska do czytnika bramki wejścia/wyjścia strefy odnowy biologicznej.
§ 4
Za każdy wstęp do strefy odnowy biologicznej doliczana jest opłata ustalona zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd. Płatności rozliczane będą przy wyjściu z pływalni. Przejście do strefy odnowy biologicznej nie powoduje zatrzymania czasu przebywania w hali basenowej.
§ 5
Bilety ulgowe nie uprawniają do korzystania ze strefy odnowy biologicznej.
§ 6
Wstęp do strefy odnowy biologicznej umożliwia skorzystanie z sauny oraz natrysków strumieniowych.
§ 7
W saunach i pod natryskami obowiązuje strój kąpielowy. Sauny i natryski są koedukacyjne.
§ 8
W saunach korzystamy z ręczników. Siadamy lub kładziemy się tylko i wyłącznie na ręcznikach.
§ 9
Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem.
§ 10
Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna i w jego obecności po wcześniejszym wykupieniu odpowiedniej usługi Dzieciom odradzamy korzystanie z sauny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem.
§ 11
Instrukcje korzystania z sauny umieszczone są bezpośrednio przy saunach.